Utagerande beteende hos barn och unga med psykisk ohälsa - Uppföljning

Behandling avslutas med program för vidmakthållande och det bör göras en uppföljning efter ett år. Vid behov kan så kallade boostersessioner bokas (2-3 st under det första året). Följ upp behandling med diagnosspecifika skattningsskalor, diagnostisk intervju och skattning av livskvalitet.

Den avgörande kvalitetsindikationen är huruvida behandlingen har en god effekt. Det är av stor vikt att utvärdera behandlingsinsatser med validerade instrument. Använd SDQ, C-GAS och Eyberg. Vidare visar forskning att graden av implementering har stor betydelse för be handlingsresultat. En viktig kvalitetsindikator är därför följsamhet och kompetens hos behandlarna. Kontinuerlig handledning och manualtrohet är avgörande för att behålla goda resultat i behandling.

F91: Beteendestörning av utagerande slag.

Publicerad: 2014/12/12 Senast uppdaterad: 2017/07/10