Utagerande beteende hos barn och unga med psykisk ohälsa - Riskfaktorer

Utagerande beteende utvecklas i samspelet mellan barnets temperament, föräldrarnas temperament, livsvillkor (ekonomi, hälsa, kamratkrets etc.) och bemötandet av barnet (omgivningens förmåga till lyhördhet och inlevelse i barnets situation). Man beskriver ofta ett tvingande samspel mellan föräldrar och barn som leder till en negativ trotsspiral. Exempelvis kan förälderns uppmaning bemötas av skrik och protester som får föräldern att backa. Barnets utagerande beteende förstärks direkt då barnet får uppmärksamhet samt blir av med det ursprungliga kravet. Även föräldern kan ha ett tvingande beteende som förstärks på motsvarande sätt av barnet. Utagerande beteende bemöts ofta inkonsekvent vilket gör det extra svårt att förändra. Ofta ser man även en upptrappning av det utagerande beteendet eftersom starkare hot och protester har större chans att hörsammas av motparten. Barn som lärt sig ett tvingande samspel i hemmet generaliserar ofta detta till andra miljöer och använder sig av dessa strategier på bekostnad av positiva sociala beteenden.

Utagerandet får ofta mycket uppmärksamhet och modelleras av föräldern medan det råder brist på önskvärt socialt beteende. Och när detta förekommer får det mindre uppmärksamhet.

Forskning visar att aggressiva barn tolkar andras beteenden som mer hotfulla och har svårare att läsa av sociala signaler korrekt än mindre aggressiva jämnåriga. Aggressiva barn rapport- erar också att de mer sällan än andra upplever rädsla och nedstämdhet. En förklaring kan vara att de feltolkar kroppens signaler och känslor och agerar som om det vore ilska.

Det är alltså olika vilka faktorer som väger tyngst i utveckling av problembeteenden. Fokus kan ligga på bristande impulskontroll eller bristande sociala färdigheter hos barnet och/eller på brister i omgivningen, bemötandet av barnet eller otryggt undvikande eller desorganiserade anknytningsmönster.

Vanligaste riskfaktorerna för framtida utagerande problematik:

  • Tidigare utagerande beteende
  • Inkonsekvent, bestraffande föräldrastil
  • Svårt temperament hos barnet
  • Från tonåren umgänge med utagerande kamrater
  • ADHD
Publicerad: 2014/12/12 Senast uppdaterad: 2017/07/10