Utagerande beteende hos barn och unga med psykisk ohälsa - Differentialdiagnoser

ADHD har mycket hög samsjuklighet med utagerande beteende. Svårigheter med uppmärk- samhet och impulskontroll är en vanlig orsak till att barn hamnar i särskilt många konflikter i hem, skola och med vänner. Vid behov bör remiss skrivas med fråga om att neuropsykiat- risk utredning bör ske (till BUMM eller BUP enligt särskilda riktlinjer inom Region Stockholm ), för att förstå hur mycket av interaktionssvårigheterna som beror på en eventuell ADHD-problematik. Behandlingen kan då bättre styras mot barnets behov av stöd och anpassning. Det är viktigt att se till funktionsnedsättningen så att omgivningen anpassar sig till barnets förutsättningar och ställer krav på rätt nivå.

Typiska symtom vid ADHD:

 • Svårt med koncentration och uthållighet i t.ex. skolarbete eller andra icke självvalda aktiviteter
 • Svårt att ta in instruktioner i flera led
 • Svårt att planera och organisera sin tid och aktiviteter
 • Glömska
 • Lättdistraherad
 • Svårt att reglera sin aktivitetsnivå
 • Impulsivitet i handling och tal
 • Igångsättningssvårigheter

Depression kan både föregå, samexistera med och vara en följd av utagerande beteende. Om ett barn till följd av utagerande har svårt med sociala relationer med familj och vänner kan detta ge sekundär nedstämdhet. Det är också vanligt att ju äldre barnet blir och kan reflektera över sin egen roll, desto mer skuldtyngt blir barnet över att inte kunna hantera aggressiva impulser. Ett yngre barn kan känna frustration, rädsla och förtvivlan över bristen på positiv social interaktion och färdigheter att åstadkomma sådan.

Man bör utreda i vilken omfattning barnet upplever nedstämdhet och minskad glädje i livet och om detta är en följd av att barnet har svårt att interagera med andra eller om nedstämd- heten föregått problemen att interagera socialt. Vanligen debuterar depression senare än utagerande beteende och är vanligt från tonåren. För de yngre barnen är samspelsproblem och desorganiserad anknytning riskfaktorer för utagerande beteende och nedstämdhet.

Typiska symtom vid depression:

 • Minskad glädje och företagsamhet
 • Socialt tillbakadragande
 • Mat- och sömnstörningar
 • Ökad irritabilitet
 • Trötthet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Tankar på att inte vilja leva eller att skada sig själv

I tonåren är kombinationen utagerande beteende, impulsivitet, missbruk, depression, brist- ande sociala kontakter och kriminalitet inte ovanlig och behöver tas på stort allvar, då det leder till fara och lidande för såväl individen som omgivningen.

Funktionsnedsättningar inom autismspektrat ger ibland utagerande beteende. Exempelvis kan barnen reagera med kraftiga utbrott när rutiner bryts eller något går emot barnets föreställningar, som ofta kan vara rigida. Vidare kan svårigheter med socialt samspel och kommunikation leda till ökade konflikter med omgivningen. Vanligen behandlas dessa barn inom specialistvården då det är mer tidskrävande och anpassning av behandling ofta är nödvändigt. Det är viktigt att se till funktionsnedsättningen så att omgivningen anpassar sig till barnets förutsättningar och ställer krav på rätt nivå.

Typiska symtom vid autismspektrumstörning:
Svårigheter med socialt samspel
Feltolkning av sociala signaler, svårt att tolka sociala situationer, gester, mimik
Fixering vid rutiner, stereotypa ritualer, detaljer, specialintressen
Hyperaktivitet (framförallt mindre barn)

Beakta alltid somatiska orsaker till psykisk ohälsa, se vidare i vägledningsdokumentet Generellt om vård av barn och unga med psykisk ohälsa

Publicerad: 2014/12/12 Senast uppdaterad: 2017/07/10