Utagerande beteende hos barn och unga med psykisk ohälsa - Behandling

I bedömning framkommer de troliga orsakerna till barnets utagerande. Rikta insatser till de troliga vidmakthållande faktorerna. Vanliga åtgärder är:

 • Överbelastning/överkrav på barnet
  Försök anpassa krav i skolan eller i hemmet. Undersök avlastning/stöd i skola/hem.
 • Missbruk/beroende
  Undersök barns/föräldrars missbruk och hjälp familjen till insatser via exempelvis beroendevård.
 • Problem i skola
  Hjälp familj och skola att ringa in besvären i skolan, den sociala miljön eller inlärningssituationen och uppmuntra elevhälsan att vidta åtgärder, i extrema fall stötta familjen i skolbyte.
 • Utsatthet
  Kom ihåg att du som professionell har anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen kapitel 14. Anmäl alltid misstanke om att barn far illa. Rådfråga socialtjänsten när du känner dig osäker i dessa frågor.
 • Barn som utsätter andra för fara eller har ett kriminellt beteende
  Barnet kan, i sitt normbrytande beteende, utsätta andra för fara alternativt att det tar sig uttryck i skadegörelse, stöld eller missbruk. Då ska man prata med/informera föräldrarna samt anmäla sin oro/misstanke till socialtjänsten. Anmälan till polisen kan också bli aktuell. Vid oro och frågor kring missbruk kontaktas Maria Ungdom.

Föräldraträning

Föräldraträning utifrån KBT har evidens för effekt vid utagerande beteende hos barn. Det finns ett flertal amerikanska föräldraträningsprogram som bedöms väletablerade eller tro- ligen effektiva. Dessa kan användas för föräldrar till barn från ungefär 3 års ålder. Föräldra- träning innehåller psykoedukation för att ha rimliga förväntningar och krav på barnet. Pro- grammen innehåller även positiv daglig samvaro som planeras och utvärderas samt tekniker för att förebygga, ignorera och bryta konfliktsituationer. För små barn kan man gärna komp- lettera med information om barnets ålders- och utvecklingsrelaterade förmåga för att ytter- ligare sätta rimliga förväntningar och krav.

I Sverige är de vanligaste programmen som översatts eller konstruerats KOMET, COPE, Connect och De otroliga åren. De har lite olika bakgrund och evidens. KOMET är en svensk variant av föräldraträning utifrån KBT som visat lovande resultat i studier men som ännu inte är evidensbaserat. De otroliga åren är ett amerikanskt program med god effekt i studier. COPE är ett kanadensiskt program som också bygger på inlärningsteori medan Connect är ett kanadensiskt program som bygger på anknytningsteori som i Kanada och Sverige visat lovande effekter, men som ännu inte är evidensbaserat.

Gemensamt för alla föräldraträningsprogram är att man tränar föräldrar i positivt samspel och konstruktiv konflikthantering och det är viktigt att första linjen på något sätt kan erbjuda ett sådant program.

Föräldraträningsprogram erbjuds ofta inom socialtjänst och/eller BUP. Om program inte finns att hänvisa till är det lämpligt att enheten kan erbjuda detta då utagerande beteende är en mycket vanlig sökorsak. Undersök hur det ser ut i ditt område!

Mer information om programmen:

Kometprogrammet http://www.kometprogrammet.se/ Länk till annan webbplats.

Svenska COPE-föreningen http://www.svenskacope.se/ Länk till annan webbplats.

Det finns även vetenskapligt stöd för att program för barn i skolåldern med utagerande beteende, där de får lära sig prosociala färdigheter, minskar utagerande beteende. Programmen har bättre effekt om de ges i kombination med föräldraträningsprogram. Exempel på dessa program är Problem Solving Skills Training (PSST) och Stop Now And Plan (SNAP) som översatts av BUP Signal i Stockholm till ”Stopp-Tänk-Kör”.

Symtom på utagerande beteende

 • Psykoedukation, råd, stöd, planering av daglig positiv samvaro och aktiv uppföljning till familjer.
 • Samverkan med skola.

Milda till måttliga besvär av utagerande beteende

 • Bedömning med validerade instrument.
 • Föräldraträning i grupp eller individuellt: föräldrar lär sig/ planerar in positiv interaktion med barnen.
 • Föräldrar lär sig effektiv gränssättning och ett konsekvent be- mötande av barnets utagerande.
 • Färdighetsträning för barn i skolåldern där de övar social interaktion och att bromsa aggressiva impulser.
 • Samarbete/insatser från socialtjänst och skola.

Svåra tillstånd av utagerande beteende

 • Remiss till specialistnivån, BUP.
 • Samarbete/insatser/myndighetsutövning från socialtjänsten
Publicerad: 2014/12/12 Senast uppdaterad: 2017/07/10