Vägledningsdokument - Utagerande beteende hos barn och unga med psykisk ohälsa

Utagerande beteende, beteenden som har negativ direkt inverkan på omgivningen, innefattar både att bryta mot normer och att agera aggressivt mot andra. Exempel på utagerande bete- ende är trots som inte är övergående, att slåss, ljuga eller stjäla, beteenden som i någon ut- sträckning förekommer hos de flesta barn. Omfattningen av utagerande problematik bland barn i Sverige illustreras av att ungefär en tredjedel av alla barn som söker till Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) har någon form av utagerande, aggressivt, antisocialt beteende.

Beteendeproblem orsakar lidande för såväl individ som omgivning. Vanligt är konflikter med jämnåriga och vuxna, i hemmet, förskolan, skolan och på fritiden. För de yngre barnen upp- står konflikterna ofta med föräldrar, förskolepedagoger och medför att barnet får problem i kamratrelationer. I högre åldrar är det vanligt med normbrytande beteenden som att bryta mot regler, ljuga, stjäla och mer allvarliga våldshandlingar.

Inom psykiatrin används diagnosen uppförandestörning. Med detta avses kliniskt signifik- ant utagerande beteende som är tydligt bortom normalspektrat. Avgörande för om beteendet bedöms som patologiskt är omfattningen och intensiteten i handlandet samt om personens agerande bedöms leda till signifikant funktionsnedsättning socialt, i arbete eller studier. För personer under 18 år används även diagnosen trotssyndrom, vilket karaktäriseras av ett ihåll- ande mönster av negativistiskt, fientligt och trotsigt beteende.

Det är viktigt att se att barns utagerande beteende i många fall är normala reaktioner på ex- empelvis för högt ställda krav från omgivningen, för lite positiv uppmärksamhet eller bristan- de omsorg om barnet. Utagerande är en interaktionsproblematik och det är avgörande att

se till helheten i familjen vid bedömning och behandling. Det gäller alltifrån en stökig/krav- fylld period för en familj, då lite extra stöd kan hjälpa barnet mycket, till allvarliga brister i omsorg då det är viktigt att socialtjänsten är med och sätter in insatser.

Relaterade länkar

Publicerad: 2014/12/12 Senast uppdaterad: 2017/07/10