Sömnstörning hos barn och unga med psykisk ohälsa - Utredning

Se även vägledningsdokumentet Generellt om vård av barn och unga med psykisk ohälsa

Studier visar dålig överensstämmelse mellan föräldrars uppskattning av barns sömnsvårig- heter och barnens egna skattningar. Föräldrar tenderar att underskatta barns sömnsvårig- heter och tendensen är starkare ju äldre ungdomen är. Det är därför viktigt att barnet är med i bedömningsfasen.

Diagnostik bör göras av leg. psykolog med hjälp av anamnes och vid behov olika bedömnings- instrument. Både barnet och barnets föräldrar bör vara med i utredningssamtalen som ofta tar 1-3 tillfällen.

Se även vägledningsdokumentet Generellt om vård av barn och unga med psykisk ohälsa. I detta dokument finns en checklista för anamnes. Komplettera med frågor om duration, frekvens, vardagsrutiner och rutiner kring sänggående. Kompletterande frågor om sömnen, se Sömndagbok sist i dokumentet.

En diagnostisk intervju är ett bra hjälpmedel vid diagnossättning. Intervjun ger ett stöd men använd de fullständiga kriterierna i DSM eller ICD om du behöver ytterligare hjälp. MINI- KID innehåller ej avsnitt för sömn, så komplettera med diagnoskriterier Insomni (enligt DSM IV), se bilaga 2.

Utöver generell screening, se generella riktlinjer, använd diagnosspecifika skalor för att få hjälp med diagnostik, svårighetsgrad och att mäta effekt av behandling. Förslag på diagnos- specifik skala:

ISI

Formuläret består av 7 frågor om sömn och attityden till sömn. Varje fråga skattas 0-4 avseende hur nöjd man är med sin sömn. ISI finns i vuxenversion och språket har barn- anpassats via mottagningen Hamnen, Stockholms läns landsting. Se bilaga 1. (Bastien, Vallières & Morin, 2001).

Sömndagbok

Används för kartläggning av sömnen, arbetsredskap i behandling och utvärdering efter avslutad behandling. Se förslag på sömndagbok sist i dokumentet.

Publicerad: 2015/07/10 Senast uppdaterad: 2017/07/10