Sömnstörning hos barn och unga med psykisk ohälsa - Uppföljning och kvalitetsindikatorer

Behandling avslutas med program för vidmakthållande och behandling kan gärna följas upp efter ett år. Vid behov kan så kallade boostersessioner bokas, (2-3 stycken under det första året). Följ upp behandling med diagnosspecifik skattningsskala och diagnostisk intervju kring sömnbesvär.

Förslag på behandlingstrappa

Symtom på sömnsvårigheter

  • Psykoedukation
  • Råd, stöd och aktiv uppföljning till familjer

Milda till måttliga besvär av sömnsvårigheter

  • Bedömning med validerade instrument, i den utsträckning det finns
  • KBT med komponent- erna psykoedukation, stimuluskontroll, sömnrestriktion, avslappning och kognitiv omstrukturering

Svåra tillstånd av sömnsvårigheter

  • Remiss till specialist- nivån, BUP/ barnläkarmottagning

Insomnia Severity Index (ISI) – självskattningsformulär för sömnstörningar (Bilaga 1)

Uppskatta hur svåra dina sömnproblem har varit under de senaste två veckorna genom att markera det sifferalternativ som stämmer in bäst

Diagnoskriterier insomni (Bilaga 2)

Publicerad: 2015/07/10 Senast uppdaterad: 2017/07/10