Sömnstörning hos barn och unga med psykisk ohälsa - Epidemiologi

Sömnstörningar hos barn och ungdomar är vanliga. Prevalenssiffror varierar kraftigt över olika åldrar och mellan olika studier och beror på hur man valt att mäta svårigheterna. I en

studie i USA där man valt att definiera utifrån kriterier för insomni i DSM-IV uppskattas 9 procent av 13-16-åringarna lida av insomni och livstidsprevalensen uppskattades till 11 pro- cent. I en stor undersökning i Köln 2007 tillfrågades 11-15-åringar om sin sömn. 12 procent rapporterade sömnsvårigheter varje natt och 76 procent rapporterade att sömnsvårigheter förekom ibland.

Sömnsvårigheter under barndom och tonår är vanligt förkommande och inte alltid ett över- gående fenomen. En vanlig föreställning är att sömnsvårigheter minskar med ökande ålder men det tycks enbart vara fallet i ett begränsat antal fall. Sömnsvårigheter kan bli kroniska och behöva adresseras med medicinsk och psykologisk behandling.

Sömnproblem hos barnet leder ofta till sänkt välbefinnande och lidande där hela familjen påverkas. I flera studier har man visat att svåra sömnproblem hos späd- och förskolebarn är associerade med extrem trötthet och psykisk och fysisk ohälsa hos framförallt modern i familjen. Föräldrar till barn med svåra sömnproblem söker ofta hjälp, och samvariation med både relationsproblem och barnmisshandel har beskrivits. Att se hela bilden och hela familjen är därför viktigt. I många fall kan föräldrar behöva stöd för att hantera situationen i stort och att hantera trötthet/frustration i stunden.

Dålig sömn kan leda till impulsivitet, utagerade, koncentrationssvårigheter, inlärnings- svårigheter samt psykosociala och psykiska symtom hos barnet. Sömnbesvär är mer vanligt hos barn och unga med annan samsjuklighet eller funktionsnedsättning, exempelvis ADHD, autismspektrumstörning, utvecklingsstörning, ångest, depression, epilepsi, blindhet, cancer, smärta.

Publicerad: 2015/07/10 Senast uppdaterad: 2017/07/10