Vägledningsdokument - Psykologisk behandling - barn och unga med långvarig smarta

Det här vägledningsdokumentet beskriver psykologisk behandling vid långvarig smärta och obehag och är skrivet för psykologer som arbetar vid enheten för barn och ungas psykiska hälsa på BUMM eller HLM. I utredningen kartläggs om smärtan kan förstås utifrån brister eller stressfaktorer i barnets miljö eller sammanhang och åtgärden blir då att arbeta för att förändra dessa. Vid smärta som inte låter sig påverkas på detta sätt blir målet med behand- lingen att lära sig leva med smärtan genom att kartlägga värderingar och hantera dysfunk- tionella beteenden som följer på smärtan, ofta i form av undvikanden. Kartläggning och behandling kan också komma att fokusera på sekundär psykisk ohälsa som också drabbat smärtpatienten, t.ex. sömnsvårigheter, depression eller ångest.

Relaterade länkar

Publicerad: 2015/12/20 Senast uppdaterad: