Psykologisk behandling - barn och unga med långvarig smarta - Vårdnivå

Behandlar barn med återkommande eller långvarig smärta med god funktionsnivå.

Vid alla smärttillstånd hos barn är det viktigt med en somatisk bedömning av läkare för att utesluta underliggande behandlingsbar orsak. Utredning och diagnostik av svårbehandlad eller oklar smärta görs av läkare. Barnen som blir aktuella för psykologisk behandling av smärta ska vara somatiskt utredda. Gemensamt för barnen som blir aktuella för psykologisk smärtbehandling är att medicinsk behandling inte är aktuell eller är otillräcklig och bör kompletteras med psykologisk behandling. Behandlingen hos psykolog kan också gälla sekundär psykisk ohälsa på grund av långvarig smärta. Barnet kan därför ha samtidig pågående behandling hos läkare.

Här arbetar team av psykologer, läkare och fysioterapeut med barn med långvarig smärta. Hit kan patienter med svårbehandlad smärtproblematik eller låg funktionsnivå remitteras för behandling. Indikation för remiss kan vara t.ex. C-GAS 60 och/eller när behandlingsmålen inte kunnat nås i första linjen. Remiss för beteendemedicinsk smärtbehandling skrivs vanligen av läkare på BUMM.

Tidiga insatser med fysioterapeuter är viktiga för att förebygga och behandla återkommande smärta hos barn och ungdomar. Remittering till och samverkan med fysioterapeuter för bedömning (biopsykosocial anamnes, kroppsundersökning muskler, skelett, motorik, avspänningsförmåga), såväl som behandlingsarbete (livsstilsförändring, tillämpad fysisk aktivitet och kroppskännedom samt hantering av stress och smärta).

Publicerad: 2015/12/20 Senast uppdaterad: