Psykisk ohälsa hos barn och unga med kronisk sjukdom eller neuro- psykiatrisk funktionsnedsättning - Vårdnivå

På enheten arbetar man med bedömning och behandling vid milda till måttliga tillstånd av psykisk ohälsa. Det kan röra sig om t.ex. krisreaktion vid diagnos, lindrig till måttlig ångest eller utagerande beteende utan stora psykosociala svårigheter.

Läkare eller annan vårdpersonal, t.ex. sjuksköterska, på BUMM och HLM har en viktig roll i teamet runt patienten för information och rådgivning om de kroppsliga aspekterna

på sjukdomen. En aktuell läkarbedömning är särskilt viktig vid psykisk ohälsa där det finns samtidig kronisk sjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör barnet ha psykologkontakt på den enhet där behandlande läkare arbetar.

Basal behandling och utredning vid fetma ingår i alla BUMM:s uppdrag. Basal behandling kan innebära enstaka samtal hos läkare och sjuksköterska. Vissa BUMM har även ett tilläggs- uppdrag för behandling av barn och ungdomar med obesitas, där t.ex. viktskola, gruppbe- handling och föräldrastöd ingår samt samverkan med dietist och fysioterapeut

på primärvårdsrehabilitering.

Barn med misstanke om utvecklingsförsening behöver bedömas av barnläkare, antingen på specialist-BVC eller på BUMM (och vid behov i samråd med psykolog). Denna första bedömning syftar till att kunna hänvisa vidare till rätt vårdnivå. Psykologisk utredning rörande misstanke om utvecklingsförsening, beteendeavvikelse, koncentrationsstörning, kontaktstörning och problem inom autismspektrum görs enligt lokala riktlinjer och ingår inte i första linjens uppdrag.

Föräldrar med egen psykisk ohälsa hänvisas till HLM, t.ex. vid misstanke om nedstämd het hos nyblivna föräldrar. Behandling av såväl nyblivna mammors som pappors tillstånd är viktigt också för barnets förutsättningar för god hälsa och tillfrisknande.

Nedan beskrivs de vårdnivåer inom Stockholms läns landsting som ansvarar för utredning vid misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller utvecklingsavvikelse. Vid misstanke om ADHD är aktuell inriktning att barnen ska remitteras av skolan. Lokala överenskommelser kan finnas, så att första linje-mottagningen kan remittera direkt till BUMM eller BUP för utredning. Vid misstanke om annan neuropsykiatrisk funktionsned- sättning eller utvecklingsavvikelse kan särskilda remisskrav gälla. Vid oklarhet var remissen ska ställas kan läkare på BUMM alternativt närmaste BUP kontaktas.

  • BUMM: På BUMM utreds barn med en tydligt avgränsad ADHD-frågeställning, det vill säga där svårigheter med koncentration och/eller en hög aktivitetsnivå och/ eller ett impulsivt beteende föreligger men utan tydlig misstanke om t.ex. autism, förstämningssyndrom, ångest, övergrepp eller där bilden inte präglas av en svår psykosocial situation. Barn som diagnostiserats med ADHD vid BUMM får sin medicinska behandling där.
  • KNUT och NU-team: Barn i åldrarna 0-4 år med misstänkt utvecklingsavvikelse eller där neuropsykiatriska symtom föreligger utreds vid sjukhusets KNUT (Kognitiv Neurologisk Utredning i Team) eller NU-team. I Stockholm finns två team på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ett i Huddinge och ett i Solna samt ett team på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. På vissa BUP finns småbarnsteam för utredning av barn under 4 år.
  • Öppenvårdspsykologerna: Barn med oklara utvecklingsavvikelser utan misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning utreds till och med 6 års ålder av Öppen- vårdspsykologerna. Det finns en mottagning i lokaler på Danderyds sjukhus och en i lokaler på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. På Sachsska barn- och ung- domssjukhuset finns Öppenvårdspsykologerna i NU-teamets lokaler.

    Barn över 6 år med misstanke om utvecklingsstörning utreds av skolhälsovården. Varken psykologerna i KNUT eller Öppenvårdspsykologerna har uppdraget att erbjuda barnen behandling. Vid diagnos utvecklingsstörning och autismspektrumstörning remitteras till Habilitering & Hälsa för vidare stöd och behandling.
  • BUP: BUP utreder och ger medicinsk behandling till barn och ungdomar med tecken på autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och barn med ADHD med mera komplexa symtombilder, där differentialdiagnostiska överväganden mot andra psykiatriska tillstånd måste göras eller för barn vars problembild påverkas negativt av komplicerade familjeförhållanden eller annan psykosocialt svår situation.

    BUP har också uppdraget att bedöma och behandla medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd. Remiss skickas vid misstanke eller konstaterad psykiatrisk problematik av denna svårighetsgrad eller omfattning.

Första året som nybliven mamma är en riskperiod för insjuknande i psykiatrisk sjukdom, t.ex. bipolär sjukdom eller psykos. Vid sådan misstanke tas direkt kontakt med vuxenpsykiatri.

Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger stöd och behandling till barn med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning. Barn med ADHD får tillgång till utbildning via ADHD-center. Blanketter och telefonnummer för egenanmälan för föräldrar finns på Habilitering & Hälsas webbplats. Länk till annan webbplats.

ADHD-center

Stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD och deras anhöriga. Centrat vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD i åldern 3-25 år, deras familjer och andra närstående. Insatserna ges i form av kurser och föreläsningar. Föräldrarna söker själva, remisser tas inte emot.

Aspergercenters barn- och ungdomsteam

Stöd- och kunskapscenter för barn och ungdomar med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga. Barn- och ungdomsteamet arbetar framförallt med råd och stöd i gruppform och vänder sig till familjer som har barn och ungdomar 7-17 år. Både remiss och egenanmälan tas emot. För barn med neuropsykiatrisk diagnos kan arbetsterapeut på Aspergercenter förskriva tyngd- täcke efter remiss från läkare eller sjuksköterska.

Autismcenter för små barn

Stöd- och kunskapscenter för barn som fått diagnos inom autismspektrum utan utvecklings- störning eller med lindrig utvecklingsstörning 0-4 år.

För varje barn planeras tillsammans med föräldrarna insatser i en så kallad habiliteringsplan. Det handlar om att stimulera t.ex. kommunikation, lek, samspel eller motorik. Insatserna kan ha olika intensitet och bygger till stor del på tillämpad beteendeanalys. Det ges även inform- ation och stöd till föräldrar, såsom introduktionskurs till nyinskrivna föräldrar och personligt samtalsstöd. Remiss krävs.

Autismcenter för barn och ungdom

Autismcenter för barn och ungdom erbjuder insatser till barn och ungdomar i åldern 7-17 år med diagnoserna autism och utvecklingsstörning i kombination. För varje barn/ungdom planeras tillsammans med föräldrarna insatser i en så kallad habiliteringsplan. Både remiss och egenanmälan tas emot.

Lokalt Habiliteringscenter för barn

Habiliteringscenter för barn erbjuder insatser till barn i åldern 0-9 år med diagnosen autism inom Stockholms län. Insatserna ges av arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer och specialpedagoger. För barn 0-15 år med utvecklingsstörning erbjuds insatser vid lokalt habiliteringscenter.

För barn 10-15 år med normalbegåvning och autismspektrumstörning erbjuds psykosocial föräldrastödsinsats, vilket kan innebära både råd kring bemötande och individuellt föräldra- stödssamtal. Ofta erbjuds dessa insatser samtidigt med insatser från Aspergercenter. Både remiss och egenanmälan tas emot.

StoCKK – Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd. Centrat har regelbundet öppet hus och erbjuder allmän rådgivning kring kommunikativt och kognitivt stöd utan remiss. Den som har en kommunikativ och/eller kognitiv funktions- nedsättning kan komma på bokade besök för konsultation och rådgivning. Då krävs remiss från behandlande personal inom Habilitering & Hälsa, psykiatri eller primärvård. Dessutom erbjuds utbildning och handledning kring kommunikativt och kognitivt stöd till olika mål- grupper.

Fysioterapeut i primärvård kan erbjuda bedömning, stöd och behandling vid motoriska svår- igheter av lindrigare slag, som inte kräver insats av Habilitering & Hälsa. Fysioterapeut kan också ge stöd till ökad fysisk aktivitet. Arbetsterapeut i primärvård kan förskriva kognitiva hjälpmedel vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Dietist kan ge råd om kost vid olika sjukdomar.

På Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge och Solna och på Sachsska barn- och ungdoms- sjukhuset finns också BUP-konsultenheter. De har till uppgift att ge barnpsykiatrisk specialist- vård till barn och ungdomar som vårdas på barnmedicinsk klinik och där psykiatrisk och som- atisk problematik påverkar varandra. I enhetens uppdrag ingår också att arbeta med bedöm- ning och behandling av barn och ungdomar med allvarlig funktionsnedsättning och barn- och ungdomspsykiatrisk problematik.

Publicerad: 2015/03/20 Senast uppdaterad: 2017/07/10