Psykisk ohälsa hos barn och unga med kronisk sjukdom eller neuro- psykiatrisk funktionsnedsättning - Komplikationer

Det finns väldigt lite empiriska data om "biverkningar" av psykologiska behandlingsmetoder. Däremot kan utebliven behandling ha konsekvenser för symtom och prognos för den kroniska sjukdomen eller funktionsnedsättningen. Att ha svårighet med att acceptera en diagnos eller att hantera den livssituation som uppstår, kan medföra försämrad compliance i behandlingen och en försämring av tillståndet. Psykologisk intervention till barn med astma gav förbättrad livkvalitet och förbättrad astmakontroll. Ungdomar med ångestproblem och depressiva sym- tom har mer astmasymtom jämfört med de utan psykisk ohälsa. Risken att utveckla fetma är ökad hos barn och ungdomar med depressiva symtom. Obehandlad psykisk ohälsa hos barn och ungdomar medför försämrad livskvalitet och ökad risk att utveckla svårare psykiatriska tillstånd under barndomen eller som vuxen. En god psykisk hälsa för barn under uppväxten bidrar till mindre riskbeteende, en bättre fysisk hälsa och bättre prognos för kroniska sjuk- domar.

Publicerad: 2015/03/20 Senast uppdaterad: 2017/07/10