Psykisk ohälsa hos barn och unga med kronisk sjukdom eller neuro- psykiatrisk funktionsnedsättning - Epidemiologi/riskfaktorer

Barn med en kronisk sjukdom eller en funktionsnedsättning löper ökad risk att utveckla psykisk ohälsa beroende på den livssituation barnet befinner sig i. Normala utvecklings- problem kan bli mer uttalade eller svårare att hantera när barnet ska förhålla sig till olika behandlingar och eventuella inskränkningar av aktiviteter. Hos feta och överviktiga barn och ungdomar är förekomsten av depression, ångest, ätstörningar, social tillbakadragenhet och beteendeproblem högre jämfört med normalviktiga jämnåriga. Barn och ungdomar med moderat till svår astma har ökad risk för ångestproblematik och depressiva symtom.

Även föräldrars och syskons psykiska hälsa kan påverkas, vilket i sin tur påverkar det stöd och omhändertagande barnet får inom familjen. Kunskap och ett positivt förhållningssätt i det sociala nätverket fungerar som en skyddsfaktor för barn med kronisk sjukdom eller en funktionsnedsättning mot att utveckla psykisk ohälsa.

Publicerad: 2015/03/20 Senast uppdaterad: 2017/07/10