Psykisk ohälsa hos barn och unga med kronisk sjukdom eller neuro- psykiatrisk funktionsnedsättning - Behandling

Behandlingen av barn 0-6 år inom första linjen har två grundpelare: föräldrastöd och psyko- edukation.

Oavsett somatisk diagnos eller funktionsnedsättning bör behandlingen ske i samarbete med barnets ordinarie läkare eller annan insatt vårdpersonal. Dessa kan t.ex. bjudas in att med- verka vid första behandlingssamtalet i psykoedukativt syfte. Att träffas tillsammans med barn, föräldrar, psykolog och läkare är av särskild vikt vid kronisk somatisk sjukdom, då alla får samma information och gemensamt kan komma överens om vårdplanering. Konsultation med barnets läkare rekommenderas också när exponering för kroppsliga symtom utgör en

del av behandlingen, för att säkerställa att barnets fysiska tillstånd inte riskerar att förvärras.

Behandlingsinnehållet styrs av symtomen på psykisk ohälsa (t.ex. ångest, kris, depression eller utagerande), med hänsyn och anpassningar till barnets somatiska diagnos/funktionsnedsätt- ning. Målsättning med insatserna är att minska symtom på psykisk ohälsa och/eller att öka barnets livskvalitet. Minskade kroppsliga/neuropsykiatriska symtom kan idag inte utlovas, även om forskning på psykologisk behandling för bland annat ADHD och barnfetma pågår.

Publicerad: 2015/03/20 Senast uppdaterad: 2017/07/10