Generellt om vård av barn och unga med psykisk ohälsa - Vårdnivå

På enheten arbetar man med bedömning och behandling av milda till måttliga tillstånd av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, 0-17 år. I de fall patienten behöver insats av annan yrkeskategori, på annan vårdnivå eller av annan huvudman, bistås de i att få den kontakten. Enheten deltar i samverkan med andra aktörer i närområdet (se nedan). För bästa vård av barn och unga med psykisk ohälsa arbetar man på familjens uppdrag och familjen kan söka själva till enheten.

Första linjens mottagningar ligger i anslutning till barnläkarmottagning eller husläkarmottagning och tillgången till läkarkompetens är viktig. Barn som visar tecken på somatiska besvär ska undersökas av läkare. Tecken på behov av läkarbedömning:

 • Barnet står still eller går tillbaka i sin psykomotoriska utveckling
 • Somatiska symtom såsom magont, huvudvärk, hjärtklappning, andningssvårigheter, svettningar, ändrade avföringsvanor, enures
 • Alltid vid viktnedgång, även vid misstanke om anorexia nervosa eller vid liknande tillstånd
 • Plötslig viktuppgång
 • Personlighetsförändring

BUP har uppdraget att bedöma och behandla medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd. Vid misstanke om, eller konstaterad psykiatrisk problematik av denna svårighetsgrad eller omfattning, skickas remiss till specialistmottagning.

Patienter med låg funktionsnivå, mätt i C-GAS (Children’s Global Assessment Scale) 60 eller lägre, ska oftast remitteras till BUP (C-GAS är ett riktvärde och inte ett absolut kriterium för kontakt).

Exempel på tillstånd som remitteras är:

 • Allvarlig anknytnings- eller samspelsproblematik
 • Allvarliga regleringssvårigheter som påverkar barnets utveckling generellt
 • Medelsvår till svår depression
 • Medelsvår till svåra ångesttillstånd
 • Aktuell suicidrisk eller då första linjens personal behöver hjälp att bedöma suicidrisk
 • Psykossjukdom
 • Bipolär sjukdom
 • Självdestruktivitet och självskada
 • Ätstörning
 • Patienter i behov av fördjupad bedömning för neuropsykiatriska funktionshinder
 • Psykiska tillstånd som kräver behandling med läkemedel

Remiss till BUP bör också övervägas om patienten inte blir hjälpt av insatser och behandlingar i första linjens vård.

Publicerad: 2014/10/17 Senast uppdaterad: 2017/07/10