Generellt om vård av barn och unga med psykisk ohälsa - Länkar

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I barnkonventionens artikel 45 finns inskrivet att det är UNICEFs uppgift att kämpa för att barnkonventionen efterlevs.

Uppdrag psykisk ohälsa

Uppdrag psykisk ohälsa är ett samarbete mellan staten och SKL och är ett arbete för att skapa förutsättningar för en långsiktig kraftsamling hos huvudmännen samt andra berörda aktörer för att förebygga psykisk ohälsa och att utveckla vården och omsorgen till personer med psykisk ohälsa. Det kan t.ex. handla om stöd till förbättringsarbete, kunskapsstöd, kvalitetsarbete och kompetensutveckling.

BUP

Erbjuder psykiatriskt stöd, utredning och behandling för de som är yngre än 18 år och bor i Stockholms län.

Viss.nu

innehåller vårdprogram för läkare och sjuksköterskor i primärvården i Region Stokcholm

  • Vårdprogram om ADHD
  • Vårdprogram om ätstörningar
Publicerad: 2014/10/17 Senast uppdaterad: 2017/07/10