Generellt om vård av barn och unga med psykisk ohälsa - Hållpunkter i anamnestagning - B ilaga

 • Kontaktorsak
 • Aktuell problematik (duration, tidigare problem, samtidiga problem)
 • Andra kontakter (tidigare eller pågående med BUP, stödenhet, socialtjänst etc.)
 • Barnets utveckling (också i enrum med vårdnadshavare, graviditet och förlossning och småbarnstid, kognitiv, social och motorisk utveckling)
 • Familjesituation (vårdnadshavare, boendeförhållanden, syskon, släkt, nätverk)
 • Situation i förskola/skola (inlärning, trivsel, närvaro, förmåga att tillgodogöra sig verksamheten)
 • Socialt/fritid (social/relationell utveckling), fritidsaktiviteter, fysisk aktivitet, intressen, vänner)
 • Barnet och familjens rutiner (mat, sömn, rutiner i hemmet)
 • Rökning/alkohol/droger i familjen (också i enrum med barnet/ungdomen)
 • Trauma, övergrepp/våld/omsorgssvikt (i enrum med barnet/ungdomen)
 • Ärftlighet
 • · Somatiskt/medicinering (tidigare eller nuvarande sjukdomar, motoriska färdigheter och funktioner? Använder barnet några läkemedel?)
 • Suicidtankar/handlingar
 • C-GAS-skattning samt eventuellt PIR-GAS
 • SDQ (för barn från 4 år)
 • Övriga skattningsskalor
Publicerad: 2014/10/17 Senast uppdaterad: 2017/07/10