Generellt om vård av barn och unga med psykisk ohälsa - Behandling

Råd och information

Enheten ska ge tidiga insatser vid psykisk ohälsa. Många av kontakterna stannar vid råd, stöd, bedömning, hänvisning och det är en viktig del av mottagningens roll.

De rådgivande insatserna bör innehålla psykoedukation. Med det avses riktad information till barn/ungdomar och deras familjer om de problem som är aktuella. Information kan i sig ge symtomlindring eller vägledning för förändring av hur symtomen hanteras i familjen.

Vid insatser med råd och stöd ingår ofta träning enligt kognitiva och beteende-terapeutiska principer för att hantera vardagliga situationer på ett konstruktivt sätt. Objektiv kunskap ska hos patienter och familjemedlemmar kunna ge upphov till ett sakligare sätt att se på sina egna reaktioner.

Psykologiska behandlingsmetoder med vetenskapligt stöd

Det finns flera tillstånd som effektivt kan behandlas med evidensbaserade metoder på en mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa, framförallt ångest, trotssyndrom, depression och sömnstörningar. Se separata vägledningsdokument.

Farmakologisk behandling

Farmakologisk behandling ska inte initieras av enheten. Vid behov av psykiatrisk bedömning/läkemedelsbehandling ska remiss skrivas till specialist/BUP.

Publicerad: 2014/10/17 Senast uppdaterad: 2017/07/10