Gemensamt rutin för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård - Särskilda bestämmelser - övergång LPT/LRV

För enskilda individer som vårdas i heldygnsvården enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) Länk till annan webbplats. eller lagen om rättspsykiatrisk vård (1991:1129) Länk till annan webbplats. gäller lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) Länk till annan webbplats. om den enskilde övergår till öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård vid utskrivning, har behov av annan kontinuerlig regionfinansierad hälso- och sjukvård och/eller insatser från kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård efter utskrivning. För individer som övergår från sluten till öppen psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård gäller särskilda bestämmelser för att det kommunala betalningsansvarets ska
inträda.

För enskilda individer som vårdas inom den psykiatriska heldygnsvården och som antas vara i behov av vård enligt lag (1988:870) Länk till annan webbplats. om vård av missbrukare i vissa fall och lag (1990:52) Länk till annan webbplats. med särskilda bestämmelser om vård av unga efter utskrivning gäller den gemensamma rutinen för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk
slutenvård i enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Sekretess hindrar inte att en uppgift om en enskild eller närstående till denne lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan sådan myndighet eller till en myndighet inom socialtjänsten, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne vårdas med stöd av LPT eller LRV.

För sammanhållen journalföring krävs samtycke från den enskilde som vårdas med stöd av LPT eller LRV.

För ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård krävs att en samordnad vårdplan upprättas av chefsöverläkaren. Chefsöverläkaren ansvarar
för att bedöma om en kallelse till samordnad vårdplanering ska skickas. En upprättad samordnad vårdplan är en förutsättning för att den enskilde ska kunna övergå från sluten till öppen psykiatrisk tvångsvård.

Den samordnade vårdplanen ska innehålla uppgifter om:

I. det bedömda behovet av insatser från regionen eller kommunen
II. beslut om insatser
III. vilken enhet som ansvarar för insatserna
IV. eventuella åtgärder som vidtas av andra än regionen eller kommunen.

Den samordnade vårdplanen ersätter SIP. En samordnad vårdplan ska skrivas oavsett om behov finns av kommunala insatser. Om patienten inte
önskar eller anses vara i behov av kontakt med kommunen ska orsaken till detta tydligt framgå i den samordnade vårdplanen. För enskilda individer för vilka beslut har tagits om öppen psykiatrisk tvångsvård krävs att en samordnad vårdplan har upprättats för att det kommunala
betalningsansvaret ska inträda.

Meddelande om övergång till öppen psykiatrisk tvångsvård

Chefsöverläkaren ska meddela berörda enheter om beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård, enligt 7 a § tredje stycket LPT. En underrättelse om
övergång till öppen rättspsykiatrisk vård motsvarar meddelande om utskrivningsklar.

Det kommunala betalningsansvaret

Det kommunala betalningsansvaret inträder 30 helgfria vardagar efter det att chefsöverläkaren har underrättat berörda enheter om beslut om öppen
psykiatrisk tvångsvård förutsatt att underrättelsen har skickats före klockan 16.00 denna dag. Med vardagar räknas inte lördag, midsommarafton,
julafton och nyårsafton.

Samordnad vårdplan

Vården ska ta kontakt med berörd kommun så fort anledning finns utifrån patientens behov av samverkan men senast när diskussion om
utslussningsplanering påbörjas. Vården ska då sammankalla till ett samverkansmöte för att påbörja långsiktig planering för övergång till öppen
rättspsykiatrisk vård.

Förvaltningsrätten kan besluta att den rättspsykiatriska vården ska övergå i öppen form. Innan ansökan om övergång till öppen rättspsykiatrisk vård görs ska en samordnad vårdplan ha upprättats.

Den samordnade vårdplanen ska innehålla uppgifter om:

I. det bedömda behovet av insatser från regionen eller kommunen
II. beslut om insatser
III. vilken enhet som ansvarar för insatserna
IV. eventuella åtgärder som vidtas av andra än regionen eller kommunen.

Den samordnade vårdplanen ersätter SIP. En samordnad vårdplan ska skrivas oavsett om behov finns av kommunala insatser. Om patienten inte
önskar eller anses vara i behov av kontakt med kommunen ska orsaken till detta tydligt framgå i den samordnade vårdplanen.

Meddelande om övergån till öppen psykiatrisk vård

Då förvaltningsrätten fattar beslut om övergång till öppen rättspsykiatrisk vård övergår den slutna rättspsykiatriska vården i öppen form.

Chefsöverläkaren informerar berörda enheter om förvaltningsrättens beslut om öppen rättspsykiatrisk vård vilket motsvarar meddelande om utskrivningsklar.

Det kommunala betalningsansvaret

Det kommunala betalningsansvaret inträder 30 helgfria vardagar efter det att förvaltningsrätten fattat beslut om övergång till öppen rättspsykiatrisk
vård. Med vardagar räknas inte lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Publicerad: Inte publicerad Senast uppdaterad: Inte publicerad