Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Gemensamt rutin för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård - Källor

 • Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, betänkande av
  utredning om betalningsansvarslagen, SOU 2015:20 Länk till annan webbplats.
 • Patientlag (2014:821) Länk till annan webbplats. t.om. SFS 2017:615 Länk till annan webbplats.
 • Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Länk till annan webbplats. t.o.m. SFS 2017:810
 • Lag (2017:612) Länk till annan webbplats. om samverkan vid utskrivning från sluten
  hälso- och sjukvård, Träder i kraft:2018-01-01
 • Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård, SOSFS 2005:27 Länk till annan webbplats.
 • Lag (1991:1129) Länk till annan webbplats. om rättspsykiatrisk vård, t.o.m. SFS 2017:374 Länk till annan webbplats.
 • Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, t.o.m. SFS 2017:373
 • Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, t.o.m. SFS 2017:135
 • Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, t.o.m. SFS 2017:136
 • Socialtjänstlag (2001:453), t.o.m. SFS 2017:809
 • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, t.o.m. SFS 2017:735
 • Föräldrabalk (1949:381), t.o.m. SFS 2017:727
 • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), t.o.m. SFS 2017:697
 • Patientdatalag (2008:355), t.o.m. SFS 2017:60
 • Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre,
  Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län, 2015
 • Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård,
  Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län, 2015
 • Förfrågningsunderlag enligt LOV Vårdval, Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, 2018
 • Förfrågningsunderlag enligt LOV Vårdval, Läkarinsatser i särskilt boende för äldre, 2017
 • Förfrågningsunderlag enligt LOV Vårdval, Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), 2017
 • Vägledning om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan, 2017, Socialstyrelsen
 • Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS), Stockholms
  läns landsting och kommuner i Stockholm, 2012,
 • Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) t.o.m. SFS 2017:80
 • Min plan - Barn och unga

Publicerad: Inte publicerad Senast uppdaterad: Inte publicerad