Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Gemensamt rutin för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård - Det kommunala betalningsansvaret

Kommunens betalningsansvar regleras i kap. 12 i den regionala överenskommelsen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

För det kommunala betalningsansvaret gäller följande:

 • För sluten hälso- och sjukvård inträder det kommunala betalningsansvaret när två kalenderdagar inklusive dag noll (dvs. dag noll, ett och två) har passerat efter det
  att slutenvården har underrättat berörda enheter att patienten är utskrivningsklar förutsatt att underrättelsen har skickats före klockan12.00 denna dag.
 • För psykiatrisk heldygnsvård inträder det kommunala betalningsansvaret när 5 kalenderdagar har passerat efter det att heldygnsvården har underrättat berörda
  enheter att patienten är utskrivningsklar förutsatt att underrättelsen har skickats före klockan 12.00 denna dag.

Tidpunkten när underrättelse har skickats om att den enskilde är utskrivningsklar är utgångspunkt för beräkningen av när betalningsansvaret ska börja gälla och
det är därför viktigt att denna tidpunkt registreras.

När betalningsansvaret har inträtt är ersättningsnivån för samtliga efterföljande kalenderdagar i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter 8 200 kronor per patient.

För att det kommunala betalningsansvaret ska inträda gäller följande kriterier i tabell 1.

Tabell 1

Det kommunala betalningsansvaret gäller:

Om den enskilde bedöms ha behov av insatser från en eller båda huvudmännen ska den enskilde/legal företrädare inte ha motsatt sig att ta emot insatser från berörda enheter.

Slutenvård

Om den enskilde bedöms ha behov av insatser från en eller båda huvudmännen ska slutenvården ansvara för att:

 • inskrivningsmeddelande har skickats till berörda enheter i rätt tid.
 • behandlande läkare har bedömt att den enskilde är utskrivningsklar och underrättat berörda enheter om detta.
 • för enskilda individer som vårdas i sluten psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård och ska övergå till öppen psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård ska en samordnad vårdplan upprättas. Chefsöverläkare i slutenvården ansvarar för att vårdplanen upprättas.

Öppenvård

Om den enskilde bedöms ha behov av insatser från båda huvudmännen ska öppenvården ansvara för att:

 • den landstingsfinansierade öppenvården har utsett en fast vårdkontakt
 • den fasta vårdkontakten har kallat till SIP senast tre dagar efter det att underrättelse om att den enskilde är utskrivnin


Det kommunala betalningsansvaret gäller inte:


 • om insatser som den landstingsfinansierade vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga.
 • om öppenvårdens fasta vårdkontakt inte har kallat till SIP när en sådan ska genomföras
 • om en vårdplan inte har upprättats för enskilda individer som ska övergå från sluten till öppen psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård.Det kommunala betalningsansvaret för enskilda placerade i annan kommunOm en kommun (placeringskommun) har beslutat om den enskildes vistelse i annan kommun (vistelsekommun) i boende med särskild service enligt socialtjänstlagen (2001:453; SoL) eller lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har placeringskommunen betalningsansvar för den enskilde.


 

Publicerad: 2015/03/20 Senast uppdaterad: 2017/07/10