Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Gemensamt rutin för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård - Checklista för en trygg och säker utskrivning fö den enskilde

Heldygnsvården ska vid utskrivning ha:

Skickat inskrivningsmeddelande i rätt tid till berörda enheter.

 • Avbrutit/avslutat eventuella pågående remisser till annan slutenvårds vårdgivare innan meddelande om att den enskilde är utskrivningsklar skickas.
 • Skickat meddelande till berörda enheter om att den enskilde har bedömts som utskrivningsklar.
 • Säkerställt att den enskilde har tillgång till läkemedel fram till dess att han/hon kan få läkemedel från apotek eller APO-dos.
 • Tillgängliggjort nödvändiga hjälpmedel och insatser som den enskilde är i behov av och som heldygnsvården ansvarar för har gjorts.
 • Förmedlat information om det aktuella vårdtillfället som är nödvändig för den enskildes fortsatta behov av hälso och sjukvård, stöd och omsorg.
 • Givit skriftlig och muntlig information till den enskilde om vårdtillfället, befintliga planer för vård och omsorg, hjälpmedel och läkemedel inför hemgång.

Öppenvården ska vid utskrivning ha:

 • Kvitterat meddelande om att den enskilde har bedömts som utskrivningsklar.
  Utsett en fast vårdkontakt.
 • Kallat till SIP om den enskilde bedöms vara i behov av samordnade insatser och samtyckte har getts till att en SIP upprättas.
 • Övertagit det medicinska ansvaret vid utskrivning.
Publicerad: Inte publicerad Senast uppdaterad: Inte publicerad