Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Gemensamt rutin för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård - Avvikelserapportering

Om riktlinje och rutiner inte följs är anställd hos kommun eller region skyldig att rapportera avvikelsen till den enhet där avvikelsen har inträffat.

Avvikelsehanteringen ska hanteras enligt etablerade rutiner utifrån SOSFS 2011:9 Länk till annan webbplats. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. För överföring av patientinformation som rör avvikelsen krävs den enskildes samtycke. Nedan följer en beskrivning av avvikelsehantering mellan kommuner och enheter inom Region Stockholm.

En avvikelse som inträffat inom regionens vård och upptäcks av personal inom kommunen inom kommunen rapporterar avvikelse enligt lokal rutin.

  • Avvikelserapporten skickas till den enhet inom regionen där avvikelsen har inträt.
  • Avvikelsen hanteras enligt etablerade rutiner och en avvikelserapport med åtgärdsförslag skickar enheten/avdelning inom regionen en kopia på avvikelsen till usedd person eller funktion i den kommun som rapporterat avvikelsen.
  • Den utsedda personen eller funktion återrapporterar till respektive enhet inom kommunen.

En avvikelse som inträffat inom kommunens vård och som upptäcks av personal inom regionen

  • Personal på enheten/avdelningen inom regionen skriver en avvikelserapport enligt lokal rutin.
  • Avvikelserapporten skickas skyndsamt till en utsedd person eller funktion i den kommun där avvikelsen inträffat.
  • Den utsedda personen eller funktionen skickar avvikelserapporten till boendet/enheten där avvikelsen enligt rapporten har inträffat.
  • Efter genomförd analys skickar boendet/enheten där avvikelsen inträffat åtgärdsförslag till utsedd person eller funktion i kommunen. Utsedd person/funktion skickar kopia till den enhet/avdelning, som rapporterat avvikelsen. I kopian framgår det vilka åtgärder som vidtagits/man planerar att vidta.
Publicerad: Inte publicerad Senast uppdaterad: Inte publicerad