Stäng

Vägledningsdokument - Gemensamt rutin för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård

Innehållet i denna rutin är framtaget av Region Stockholm och Storsthlm. Ledningsgruppen för Samverkan inom vård- och omsorgsområdet i Stockholms län (VIS) tog i december 2019 beslut om att uppdatera riktlinjer och rutiner i linje med den regionala överenskommelse för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som gäller från 1 januari 2020. Beslutet omfattar gemensam rutin för samverkan vid utskrivning från somatisk slutenvård, riktlinje för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och rutin för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård.

Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Samtidigt upphävdes lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Enligt den nya lagen får kommuner och regionen komma överens om dels antal fristdagar innan betalningsansvaret inträder, dels annat ersättningsbelopp än vad som anges i lagen. För vård med stöd av lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) respektive lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) finns särskilda bestämmelser om vårdplanering och utskrivning, dessa finns beskrivna i bilaga 2.

Syftet med lagen är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda i alla åldrar som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller den regionfinansierade öppenvården. I detta syfte ska lagen särskilt främja att en individ med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att den enskilde är utskrivningsklar. Lagen ställer höga krav på samverkan, förändrade arbetssätt hos berörda aktörer och samordning av gemensamma insatser kring den enskilde. Den enskildes integritet, självbestämmande och delaktighet ska främjas i alla delar av utskrivningsprocessen i enlighet med patientlagen (2014:821). Målsättningen med lagen är att den enskilde ska ha en trygg och säker utskrivningsprocess och bidra till att den enskilde inte behöver tillbringa tid i den slutna vården i onödan. Den enskildes delaktighet och självbestämmande samt en fungerande
samverkan mellan verksamheter och huvudmän är en förutsättning för att denna lag ska ge önskat resultat.

En samordnad individuell plan (SIP) ska alltid erbjudas om den enskilde är i behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Syftet med SIP är att identifiera vilka behov den enskilde har av samordnade insatser mellan verksamheter och över huvudmannagränser. Den enskildes och eventuellt närståendes delaktighet i planeringen ska beaktas i alla delar av utskrivningsprocessen och vid upprättandet av SIP. För enskilda individer som övergår från sluten till öppen psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ersättes SIP av en samordnad vårdplan.

Med utgångspunkt i lagförslaget tog Region Stockholm och Storsthlm, medlemsorganisation för kommunerna i Stockholms län, fram en tidsbegränsad regional överenskommelse om utveckling av samverkan vid utskrivning som gällde från den 1 januari 2018 till den 31 december 2019. Från den 1 januari 2020 gäller en långsiktig regional överenskommelse mellan huvudmännen. Syftet med den långsiktiga överenskommelsen är att skapa stabilitet och trygga förutsättningar för vårdaktörerna i utvecklingen av utskrivningsprocessen och arbetssätt som har den enskildes behov och önskemål i centrum. Den enskilde ska känna sig trygg med att insatserna inriktas på att nå högsta möjliga livskvalitet och funktionsnivå i vardagslivet efter utskrivning.

Gemensam rutin för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård
Inom ramen för samarbetet mellan huvudmännen har denna gemensamma riktlinje tagits fram som beskriver ansvarsfördelningen mellan regionens och kommunernas verksamheter i utskrivningsprocessen. För att stötta samtliga berörda parter i en säker tillämpning av riktlinjen ska gemensamma rutiner för utskrivning från somatisk slutenvård och psykiatrisk slutenvård samt utskrivning vid vård enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) ge stöd i utskrivningsprocessen till berörda enheter. Detta dokument vänder sig till berörda enheter som omhändertar enskilda individer som vårdas och skrivs ut från frivillig psykiatrisk slutenvård inklusive barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård och beroendevård. I bilaga 2 beskrivs de särskilda bestämmelser som gäller för enskilda individer som övergår från sluten till öppen psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. De gemensamma rutinerna beskriver hur samtliga aktörer ska agera vid respektive steg i utskrivningsprocessen. För att säkerställa att utskrivningsprocessen fungerar väl för den enskilde krävs det att berörda verksamheter har möjlighet att kontinuerligt utbilda sig och arbeta med det IT-stöd som finns för utskrivningsprocessen. I bilaga 1 beskrivs vilka kriterier som krävs av den landstingsfinansierade vården för att säkerställa en trygg och säker utskrivning för den enskilde. I bilaga 3 listas material som ger stöd i arbetet med SIP. I bilaga 4 beskrivs avvikelsehantering mellan kommun och region.

Relaterade länkar

Publicerad: 2019/12/16 Senast uppdaterad: