Ensamkommande barn och ungdomar - Stabiliserande interventioner

Yttre stabilitet

Med yttre stabilitet avses att skapa en så stabil vardag som möjligt under de rådande omständigheterna gällande skolgång, trygg boendesituation, stöd av vuxna i vardagen, meningsfulla aktiviteter och sociala relationer. Ansvaret för och möjlighet att påverka dessa faktorer finns hos den som ansvarar för barnets omsorg, det vill säga boendet och i förlängningen socialtjänsten.

Inre stabilitet

Stabiliserande interventioner syftar till att öka barnets förmåga att hantera sina symtom. Stabilisering är första steget i all traumafokuserad behandling, vilket innebär att om sådan blir aktuell längre fram är ett grundarbete redan genomfört. Exempel på stabiliserande interventioner är psykoedukation, omfokuseringsövningar/distraktion, hantera mar- drömmar, avslappnings- och andningsövningar samt förankringstekniker (grounding).

Psykoedukation

Liksom vid all psykisk ohälsa utgör psykoedukationen en viktig del av insatserna. Det kan i många fall med ensamkommande barn och ungdomar handla om normalisering och validering av de symtom de upplever. Information om ångest, oro, depression, sömnsvårigheter och trauma kan vara hjälpsamt. Ofta kan det också vara behjälpligt att involvera boendepersonal i psykoedukativa insatser då dessa utgör patientens primära omsorgspersoner.

Farmakologisk behandling

Farmakologisk behandling erbjuds som regel inte i första linjen. Diskutera med läkare i din verksamhet i de fall där psykologiska interventioner inte hjälper.

Informationsspridning

Ensamkommande barn och ungdomar, liksom boendepersonal och familjehem kan behöva information om hur sjukvården fungerar och vad sjukvården kan erbjuda. En god idé kan vara att etablera kontakt med lokala boenden och andra berörda verksamheter och förtydliga hur bedömningar går till i första linjen, vilka insatser som kan erbjudas respektive inte erbjudas på den lokala mottagningen och vilka förberedelser som kan vara nödvändiga inför ett besök. Boendepersonal kan också behöva information om vilket ansvar de förväntas kunna ta vid en eventuell behandling.

Publicerad: 2016/10/20 Senast uppdaterad: