Ensamkommande barn och ungdomar - Insatser

För behandling av psykisk ohälsa hos ensamkommande barn och ungdomar hänvisas i första hand till övriga riktlinjer på Vårdgivarguiden Länk till annan webbplats.. Bedömningen av barnets situation avgör huruvida behandling av en eventuell diagnos ska erbjudas i den aktuella situationen. Liksom vid all behandling av psykisk ohälsa bör man eftersträva mesta möjliga stabilitet kring barnet för att en psykologisk behandling ska vara effektiv. Samtidigt bör man beakta att många ensamkommande barn och ungdomar kanske inte kommer att uppleva en stabil livssituation på många år varför psykologisk behandling kan vara motiverad även under svåra omständligheter.

Behandling av vanliga psykiatriska tillstånd

För behandling av ångest, depression, sömnproblem och utagerande hänvisas till övriga riktlinjer på Vårdgivarguiden Länk till annan webbplats..

Behandling av PTSD/traumasymtom

Mot bakgrund av att många av de ensamkommande barn och unga med symtom på PTSD fortsatt befinner sig i migrationsprocess och upplever sin livssituation som osäker, kan behandling av traumaminnen vara omotiverad om det finns andra tydliga faktorer som är av större betydelse för patienten i den aktuella situationen. Primärt fokus kan fortsatt behöva vara på stabiliserande eller sociala åtgärder trots att kriterier för PTSD är uppfyllda. När PTSD-symtom orsakar betydande påverkan på funktionsnivån bör traumaspecifik behandling övervägas. När bedömning gör gällande att behandling av PTSD är motiverad ställs remiss till lokal BUP-mottagning.

När traumasymtomatologi eller annan psykisk ohälsa förligger men den aktuella livssitua- tionen inte möjliggör behandling enligt riktlinjer bör kontakten ha ett stabiliserande fokus.

För depressiva symtom bör familjen ges aktiv uppföljning, psykoedukation och stöd. Det vill säga återge bedömningen och berätta utifrån vad som är relevant i det aktuella ärendet:

 • Hur vanligt det är med depression
 • Hur nedstämdhet brukar ta sig uttryck och varför vi alla kan känna nedstämdhet
 • Vikten av goda rutiner med sömn, kost, motion, aktivitet och avslappning
 • Effektiv behandling
 • Kopplingen mellan tankar, känslor och beteenden
 • Stress/sårbarhetsmodellen
 • Hur relationer och socialt tillbakadragande kan påverka oss vid nedstämdhet
 • Anpassning och rimliga krav från omgivning och på sig själv
 • Hantera suicidtankar

Utöver detta ge särskilt stöd till föräldrar för att minska oro och skuld och hjälpa till att anpassa krav och stöd till barnet/ungdomen. Följ symtomen under 4-6 veckor parallellt med problemlösning av ungdomen/familjens situation och empatiskt/stödjande samtal.

I BUP:s samt svenska BUP-föreningens riktlinjer finns bra beskrivning av denna typ av basbehandling/råd och stöd.

Om barnet uppfyller kriterier för depression bör behandling erbjudas. KBT i grupp eller individuellt är förstahandsval vid lindrig egentlig depression. Även när patienten uppfyller kriterier för depression kan det i flera fall vara hjälpsamt att inleda med några veckor av rådgivande, problemlösande och stödjande insats. Vid måttlig depression, överväg remiss till specialistvården och eventuell medicinering. Svår depression hanteras alltid av specialist- nivån.

KBT vid depression innehåller primärt beteendeaktivering: att öka positiva och hälsosamma aktiviteter och kognitiv omstrukturering: att ifrågasätta negativa tankar samt i vissa fall aktiv problemlösning, social färdighetsträning och avslappningstekniker.

Behandling av depression brukar kräva åtminstone 10 veckovisa sessioner och involvera både ungdom och förälder.

Den engelska manualen Coping with depression (svensk översättning Att hantera depression) har utvärderats i upprepade studier med god kvalitet visat stora effekter (Cuijpers, 1998).

Manualen finns omarbetad och översatt till svenska av BUP Malmö. Manualen finns utvecklad både för vuxna och ungdomar med depression. Behandlingen kan ges i grupp eller individuellt. För ungdomar innehåller manualen 10 träffar á två timmar och två uppföljande träffar.

Förebyggande/sym- tom på depression

 • Psykoedukation
 • Råd, stöd och aktiv uppföljning till familjer
 • Beakta barnets livssitua- tion och åtgärder för att förbättra denna.

Mild till måttlig depression

 • Bedömning med validerade instrument
 • Behandling med KBT i grupp eller individuellt
 • I vissa fall remiss till specialistnivån, BUP, för behandling

Beakta barnets livssitua- tion och åtgärder för att förbättra denna.

Måttlig till svår depression

 • Remiss till sp
Publicerad: 2016/10/20 Senast uppdaterad: