Ensamkommande barn och ungdomar - Bemötande

Sammanhangsmarkera

Det finns en förhöjd risk att barnet eller ungdomen inte har fått information eller förstått var hen är och vad syftet med mötet är. Det är av extra stor vikt att tydligt beskriva vem man är, vad syftet med kontakten är och vad man kan hjälpa till med. Var också noga med att beskriva och förklara sekretessbestämmelser. För att särskilja samtalet från myndighetskontakter bör frivillighetsaspekten betonas, att det är okej att inte vilja svara på frågor och att barnet eller ungdomen bestämmer vad som avhandlas.

Stigma

Behandlaren bör vara medveten om att psykiska problem kan vara förknippade med hög grad av skamkänslor och oro kring omgivningens reaktioner, vilket kan inverka på vilken information som ges samt behandlingsföljsamhet. Normalisering av symtom och upplevelser samt betoning av sekretess kan vara till hjälp för att etablera en kontakt.

Olika förklaringsmodeller

Undersök ungdomens egna föreställningar om vad det psykiska lidandet betyder eller beror på. Var i behandlingskontakten lyhörd för att fånga upp eventuella föreställningar vilka inte är till hjälp för patienten och bidra med kunskap för att motverka dessa.

Tolk

Bedömningssamtal med asylsökande genomförs oftast med tolk. Sträva efter att etablera mer långvariga kontakter med tolkar. I perioder kan det vara svårt att få tag på tolk då efterfrågan är stor. Ibland kan det vara hjälpsamt att försöka boka flera tolkbesök på rad för att det ska bli mer attraktivt för tolken att komma till mottagningen.

Stäm alltid av att patienten och tolken förstår varandra ordentligt, och säkerställ att tolken informerar om sin tystnadsplikt. Att arbeta effektivt med tolk kräver träning och erfarenhet, exempelvis blir det viktigt att formulera sig rakt och tydligt och i kortare meningar.

Publicerad: 2016/10/20 Senast uppdaterad: