Ensamkommande barn och ungdomar - Bedömningsinstrument

Använd de bedömningsinstrument som finns angivna i övriga riktlinjer i den mån det är motiverat och möjligt. Diagnostiska intervjuer och skattningsformulär kan användas som vägledning i bedömning men var medveten om att kulturella skillnader eller tolkning kan påverka validiteten och att alla instrument därför ska användas med försiktighet.

Generella instrument

SDQ

SDQ finns översatt till en mängd olika språk och kan rekommenderas som screening- instrument för ensamkommande barn och unga. Resultaten bör däremot tolkas med försiktighet då normeringar saknas från många aktuella länder. Se länk: SDQ.

Kulturformuleringsintervju i DSM-V

Kulturformuleringen syftar till att på ett individuellt sätt utforska betydelsen av kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik. Den innehåller kulturella aspekter avseende följande områden: identitet, sjukdomsförståelse och kommunikation, psykosociala stressfaktorer, sårbarhet och bemästringsförmåga vid belastning samt relationen mellan patient och kliniker. Avslutningsvis görs en övergripande bedömning av kulturella aspekters betydelse. En kompletterande modul som särskilt riktar sig till skolbarn och ungdomar är hittills inte översatt till svenska.

Kulturformuleringsintervjun finns att ladda ned utan kostnad på www.pilgrimpress.se Länk till annan webbplats.

Diagnostiska intervjuer

De diagnostiska intervjuer som rekommenderas i de generella riktlinjerna kan användas som stöd i bedömningen av psykisk ohälsa även hos ensamkommande barn och ungdomar.

Diagnosspecifika instrument (PTSD)

CPSS (The Child PTSD Symptom Scale) består av 17 frågor om symtom efter upplevd skrämmande händelse (Foa, Feeny & Treadwell, 2001). Svenska normer finns inte.
Obs! Rättigheter via upphovsman (Foa).

Följande skala kan också användas: CRIES (Children’s Revised Impact of Event Scale) finns i två versioner: CRIES-8 och CRIES-13. De består av 8 respektive 13 frågor och kan användas från 8 år och uppåt. CRIES-8 har subskalor för återupplevande och undvikande medan CRIES- 13 också har subskala för överspändhet. CRIES-8 rekommenderas av upphovsmannen. Finns översatt till flera språk. (Dyregrov,A., Horowitz, M.J., Smith,P. & Yule, W. (Copyright Children and War Foundation, 1998.)

Publicerad: 2016/10/20 Senast uppdaterad: