Vägledningsdokument - Ensamkommande barn och ungdomar

De senaste tio åren har det skett en stadig ökning av antalet barn som kommit till Sverige utan föräldrar eller legal vårdnadshavare. År 2015 sökte cirka 35 000 ensamkommande barn och unga asyl i Sverige. Till barn räknas enligt FN:s barnkonvention alla personer under 18 år. Alla barn som vistas i Sverige har rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård, i samma omfattning som barn som är bosatta inom landstinget.

Landstinget ansvarar för att ge barnen den vård de behöver, såväl den psykiska som den fysiska. Landstinget ska erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande barn och barn som redan vid ankomsten till Sverige har uppehållstillstånd. Det gäller även för barn som håller sig gömda eller lever papperslösa i Sverige.

Det är viktigt att beakta att de ensamkommande barn och unga som kommer till Sverige inte utgör en homogen grupp. Många har problem med psykisk ohälsa men långt ifrån alla behöver hälso- och sjukvårdens insatser. Tiden som asylsökande i Sverige präglas ofta av oro och osäkerhet inför framtiden och asylprocessen. Krisreaktioner, sömnsvårigheter, oro och nedstämdhet är vanligt förekommande symtom.

Forskning på prevalens av psykisk ohälsa hos gruppen ensamkommande barn och ung- domar försvåras av att gruppen är heterogen avseende bland annat ursprungsland och andra bakgrundsfaktorer. Därtill är den begränsade forskning som finns genomförd i olika europeiska länder med varierade villkor och förutsättningar för migranter. Sammantaget visar dock internationell forskning, från huvudsakligen Nederländerna, Belgien, Norge och Storbritannien att ensamkommande barn och ungdomar i större utsträckning upplever posttraumatiska symtom, ångest och depression i jämförelse med både jämnåriga med ursprung i länderna samt asylsökande tillsammans med föräldrar.

Ensamkommande barn och ungdomar har som grupp erfarenhet av fler, och allvarligare, potentiellt traumatiska händelser jämfört med asylsökande tillsammans med föräldrar. Psykiatrisk problematik har i flertalet longitudinella studier visats vara bestående över tid.

Relaterade länkar

Publicerad: 2016/10/20 Senast uppdaterad: