Depression och nedstämdhet hos barn och unga 6-17 år - Epidemiologi

Depression är ovanligt bland småbarn och skolbarn och debuterar oftare i tonåren. Före- komsten bland skolbarn beräknas till 1-2 procent och bland tonåringar till cirka 6 procent. Subkliniska besvär återfinns hos 10-15 procent av tonåringar och är ungefär tre gånger så vanligt bland flickor som bland pojkar. Nedstämdhet är mycket vanligt som följd av livs- problem eller sekundärt till all annan psykisk sjukdom. Så mycket som 40-70 procent av alla unga med depression uppfyller även kriterier för annan psykisk diagnos, vanligast före- kommande är ångest hos flickor och beteendeproblem hos pojkar men även sömnstörning, ätstörning och neuropsykiatriska funktionshinder har hög samsjuklighet med depression. Att uppfylla flera diagnoser är i sig en riskfaktor för missbruk, skolproblem och framtida psykisk ohälsa och bör därför tas på stort allvar.

Depression självläker oftast naturligt på 4-9 månader men lidandet är stort under en dep- ression och risken för återfall ökar med varje episod. 35-75 procent av alla ungdomar med depression återinsjuknar inom 1-5 år i en ny depressiv episod. Det är därför av största vikt att fokusera på behandling och återfallsprevention som minskar risken för återfall.

Suicid är den allvarligaste risken vid depression. Tankar om att inte vilja leva är mycket vanligt och så mycket som 2/3 av ungdomar med depression har dessa tankar. Självmordsförsök och självmord är tack och lov mycket ovanligt men det är oerhört viktigt att ta dessa tankar på allvar och hjälpa ungdomen hantera dessa och inge hopp om förändring. I åldern 15-24 år inträffade 2013 cirka 14 suicid/100 000 invånare i Sverige och 140 självmordsförsök/100 000 invånare.

Publicerad: 2015/10/01 Senast uppdaterad: