Depression och nedstämdhet hos barn och unga 6-17 år - Differentialdiagnoser

Samsjuklighet med annan psykisk ohälsa är mycket hög vid depression, 40-70 procent. Depression är vanlig som sekundär diagnos, det vill säga en följd av till exempel obehandlad ångest, beteendeproblem, ätstörning eller bristande anpassning till funktionsnedsättning. Vanliga följder av obehandlad depression är sömnstörning, missbruk och vidare problem med skola och sociala kontakter.

Depression kan likna ångestsyndrom då båda leder till undvikanden och tillbakadragenhet. Depression är en vanlig följd av obehandlad ångest. För att differentiera mellan dem är det viktigt att bedöma i vilken omfattning barnet upplever nedstämdhet och minskad glädje i livet och om detta är en följd av att barnet börjat undvika ångestladdade situationer eller om depressionen kommit först. Vanligen debuterar depression senare än ångeststörningar och är vanligt från tonåren. Prognosen för behandling av ångestsyndrom är ofta bättre än för

behandling av depression, se vägledningsdokument Ångest hos barn och unga med psykisk ohälsa .

Samsjukligheten vid PTSD är hög. Oftast är det mest effektivt att behandla PTSD och här ingår att återta rutiner och positiva aktiviteter i livet såsom vid depressionsbehandling. Det kan också vara bra att hjälpa familjen att stabilisera rutiner kring sömn, mat och aktiviteter innan traumabehandling inleds. Detta behandlas oftast inom specialistvården.

Funktionsnedsättningar avseende uppmärksamhet och hyperaktivitet kan ibland likna depression och samsjuklighet är vanligt. Exempelvis kan depression leda till svårigheter med koncentration och arbetsminne. Depression påverkar också ofta initiativförmågan och samtliga av dessa symtom är även centrala vid ADHD och ADD. För att differentiera mellan dem är det viktigt att bedöma vilket av tillstånden som är primärt, orsakar störst lidande, ger inverkan på övriga symtom och därmed är mest effektivt att behandla. Depression hos personer med ADHD och ADD behandlas oftast av specialistnivån.

Typiska symtom vid ADHD och ADD:

  • Hyperaktivitet (ADHD)
  • Impulsivitet (ADHD)
  • Svårt med koncentration i t.ex. skolarbete
  • Svårt att ta in instruktioner
  • Svårt att planera och organisera sin tid och aktiviteter
  • Glömska
  • Lättdistraherad

Funktionsnedsättningar inom autismspektrum kan ibland likna depression då unga med högfungerande autism ofta drar sig undan socialt. Det är också vanligt att personer med diagnos inom autismspektrum drabbas av depression om förståelsen för sig själv och förståelsen från omgivningen brister. För att differentiera mellan dem är det viktigt att bedöma vad som är primär problematik och behandla därefter. Depression hos personer med autismspektrumstörning behandlas oftast av specialistnivån.

Typiska symtom vid autismspektrumstörning:

  • Svårigheter med socialt samspel
  • Feltolkning av sociala signaler, svårt med kommunikation
  • Fixering vid rutiner, stereotypa ritualer, detaljer, specialintressen

Det är vanligt att depression och sömnstörning förekommer samtidigt. Det kan vara svårt att veta vilket av tillstånden som utlöst det andra. Även här är det viktigt att bedöma vad som kommit först, haft störst påverkan på det andra och bedöms mest effektivt att behandla. Lyckad behandling av depression har ofta positiv inverkan på sömnstörning och vice versa. Milda till måttliga depressioner och sömnstörningar behandlas inom första linjens vård.

Obehandlad ätstörning ger ofta sekundär depression. Ätstörningar behandlas inom specialistvården. Depression kan ge påverkan på vikt och aptit men har inte den starka kopplingen av ångest till kropp, vikt och matintag.

Bipolaritet karaktäriseras av periodiska svängningar i sinnesstämning, sömnmönster, beteende, tankeflöde och energi. Bipolärt syndrom är relativt ovanligt med livstidspre- valens runt 1 procent, men angeläget att upptäcka då det ofta medför stora svårigheter för den drabbade, ofta debuterar i tonåren men dröjer många år innan man hittar rätt diagnos. Vid bipolärt syndrom typ II har den unge både maniska och depressiva episoder. Tecken på eller konstaterad bipolaritet behandlas inom specialistvården. Vid misstanke om bipolaritet använd avsnittet i MINI-KID eller stäm av mot diagnoskriterier.

Typiska symtom på depression såsom sänkt initiativförmåga, minskad lust, svårigheter med koncentration och minne samt ilskeutbrott kan även bero på missbruk. I bedömning bör man alltid undersöka alkohol- och droganvändning och vid behov kontakta beroendevården.

Efter exempelvis förlust av närstående är det naturligt med symtom på nedstämdhet såsom sänkt grundstämning, minskad lust och initiativförmåga, påverkan på sömn, aptit, koncentration och minne. Det är naturligt. Om symtomen minskar efter två månader och inte inne- bär en radikal försämring av funktionsförmåga eller upptagenhet vid känslor av värdelöshet så används begreppet okomplicerad sorg och diagnosen depression ska inte ställas.

Barn och unga med utagerande beteende kan ibland likna depression med negativa tankar och ilskeutbrott. Det är också vanligt att ungdomar som inte lyckats lära sig hantera konflikter och aggressiva impulser utvecklar depression då samspelet med omgivningen ofta blir negativt och de i tonåren kan få mer grubblerier om sig själva och sina egna förmågor. Båda tillstånden går att behandla, så det är av vikt att bedöma vilket tillstånd som är primärt och mest lämpligt att behandla. Ungdomar med utagerande beteende och depression (och i många fall ADHD) utgör en särskild riskgrupp för vidare missbruk, psykisk ohälsa, problem med skola och sociala kontakter och självmordsförsök, varför gruppen är särskilt angelägen att upptäcka i tid och försöka hjälpa.

Somatiska tillstånd kan vara en del av, eller orsak till, depressiva tillstånd. Läkarbedömning ska ingå i utredning av depression vid tydliga somatiska symtom såsom trötthet, orkeslöshet, förstoppning, dålig tillväxt, smärttillstånd eller andra uppenbara kroppsliga symtom.

Publicerad: 2015/10/01 Senast uppdaterad: