Depression och nedstämdhet hos barn och unga 6-17 år - Behandling

Socialstyrelsen rekommenderar att:

Vid depressiva symtom bör hälso- och sjukvården erbjuda

 • för barn: aktiv uppföljning (ospecifikt familjesamtal med psykopedagogiskt inslag)
 • för ungdomar: aktiv uppföljning i form av en stödjande kontakt och eventuell psykosocial intervention

Vid lindrig egentlig depression erbjuda

 • psykologisk behandling med KBT, i grupp eller individuellt i första hand

Vid medelsvår egentlig depression erbjuda

 • läkemedelsbehandling med antidepressiva (SSRI) i första hand, därefter
 • psykologisk behandling med KBT, individuellt eller i grupp

För depressiva symtom bör familjen ges aktiv uppföljning, psykoedukation och stöd. Det vill säga återge bedömningen och berätta utifrån vad som är relevant i det aktuella ärendet:

 • Hur vanligt det är med depression
 • Hur nedstämdhet brukar ta sig uttryck och varför vi alla kan känna nedstämdhet
 • Vikten av goda rutiner med sömn, kost, motion, aktivitet och avslappning
 • Effektiv behandling
 • Kopplingen mellan tankar, känslor och beteenden
 • Stress/sårbarhetsmodellen
 • Hur relationer och socialt tillbakadragande kan påverka oss vid nedstämdhet
 • Anpassning och rimliga krav från omgivning och på sig själv
 • Hantera suicidtankar

Utöver detta ge särskilt stöd till föräldrar för att minska oro och skuld och hjälpa till att anpassa krav och stöd till barnet/ungdomen. Följ symtomen under 4-6 veckor parallellt med problemlösning av ungdomen/familjens situation och empatiskt/stödjande samtal.

I BUP:s samt svenska BUP-föreningens riktlinjer finns bra beskrivning av denna typ av basbehandling/råd och stöd.

Om barnet uppfyller kriterier för depression bör behandling erbjudas. KBT i grupp eller individuellt är förstahandsval vid lindrig egentlig depression. Även när patienten uppfyller kriterier för depression kan det i flera fall vara hjälpsamt att inleda med några veckor av rådgivande, problemlösande och stödjande insats. Vid måttlig depression, överväg remiss till specialistvården och eventuell medicinering. Svår depression hanteras alltid av specialist- nivån.

KBT vid depression innehåller primärt beteendeaktivering: att öka positiva och hälsosamma aktiviteter och kognitiv omstrukturering: att ifrågasätta negativa tankar samt i vissa fall aktiv problemlösning, social färdighetsträning och avslappningstekniker.

Behandling av depression brukar kräva åtminstone 10 veckovisa sessioner och involvera både ungdom och förälder.

Den engelska manualen Coping with depression (svensk översättning Att hantera depression) har utvärderats i upprepade studier med god kvalitet visat stora effekter (Cuijpers, 1998).

Manualen finns omarbetad och översatt till svenska av BUP Malmö. Manualen finns utvecklad både för vuxna och ungdomar med depression. Behandlingen kan ges i grupp eller individuellt. För ungdomar innehåller manualen 10 träffar á två timmar och två uppföljande träffar.

Förebyggande/sym- tom på depression

 • Psykoedukation
 • Råd, stöd och aktiv uppföljning till familjer
 • Beakta barnets livssitua- tion och åtgärder för att förbättra denna.

Mild till måttlig depression

 • Bedömning med validerade instrument
 • Behandling med KBT i grupp eller individuellt
 • I vissa fall remiss till specialistnivån, BUP, för behandling

Beakta barnets livssitua- tion och åtgärder för att förbättra denna.

Måttlig till svår depression

 • Remiss till sp
Publicerad: 2015/10/01 Senast uppdaterad: