Barn o-6 år med psykisk ohälsa eller risk för sådan - Vårdnivå

Enheten (här även kallad första linjen) erbjuder tidiga insatser av psykolog för barn 0-6 år för att förebygga och behandla mild till måttlig psykisk ohälsa samt ger föräldrastöd. Vanligen är kontakterna korta, 1-5 besök, med möjlighet att återkomma på nytt. På mottagningen finns läkare som vid behov gör somatiska utredningar för att utesluta kroppslig sjukdom (barn upp till 1 år ska alltid träffa barnläkare).

Barnavårdcentralen erbjuder generella hälsoövervakande insatser, samt föräldrastöd till alla barn 0-6 år och är därmed en given samarbetspartner för barn 0-6 år. Personalen på BVC har ofta god kännedom om dessa familjers behov och resurser. BVC screenar också för post partum depression och nedstämdhet hos nyblivna mammor och erbjuder stöd- samtal hos BVC-sjuksköterska vid behov. BVC har även tillgång till konsultation med BUP-psykolog.

Barn med misstanke om utvecklingsförsening behöver bedömas av barnläkare, antingen på specialist-BVC eller på BUMM (och vid behov i samråd med psykolog). Denna första bedömning syftar till att kunna hänvisa vidare till rätt vårdnivå. Psykologisk utredning rörande misstanke om utvecklingsförsening, beteendeavvikelse, koncentrationsstörning, kontaktstörning och problem inom autismspektrum görs enligt lokala riktlinjer och ingår inte i första linjens uppdrag.

Föräldrar med egen psykisk ohälsa hänvisas till HLM, t.ex. vid misstanke om nedstämd het hos nyblivna föräldrar. Behandling av såväl nyblivna mammors som pappors tillstånd är viktigt också för barnets förutsättningar för god hälsa och tillfrisknande.

BUP behandlar svåra tillstånd och komplicerade fall av psykisk ohälsa hos barn 0-6 år, som t.ex. samspels- och anknytningsproblematik, svåra mat- eller sömnstörningar, betydande tillbakadragenhet och ledsenhet, distanslöshet eller överaktivitet och rastlöshet hos barnet. Även barn med självförsörjande beteende, d.v.s. som inte söker vuxenstöd på ett åldersadekvat sätt, ska remitteras till BUP, liksom familjer som har svårt att etablera positiva föräldra-barnrelationer. Remittering till BUP ska också göras om behandling inom första linjen inte leder till förbättring efter cirka 5 behandlingstillfällen.

Som stöd vid bedömningen kan instrumentet C-GAS användas för barn >4 år. C-GAS- värde 60 kan användas som ett brytvärde för vård inom första linjen och BUP.

Första året som nybliven mamma är en riskperiod för insjuknande i psykiatrisk sjukdom, t.ex. bipolär sjukdom eller psykos. Vid sådan misstanke tas direkt kontakt med vuxenpsykiatri.

Publicerad: 2015/03/20 Senast uppdaterad: 2017/07/10