Barn o-6 år med psykisk ohälsa eller risk för sådan - Utredning

Vid tidiga och korta psykologiska insatser för små barn och deras föräldrar behövs ingen diagnostisering inom första linjen. Eftersom kontakten med små barn och deras föräldrar ofta är kortvarig (1-3 gånger) är det viktigt att bedömning och behandling sker parallellt.

Bedömning av barnets och föräldrarnas svårigheter liksom av risk- och skyddsfaktorer ska dock alltid göras. Detta innebär att barnet, oavsett ålder, måste vara med vid något tillfälle i kontakten. Inte bara barns behov, svårigheter och förmågor utan också föräldrarnas och relationernas kvalitet ska bedömas i kontakten. Bedömningen bör kombineras med psyko-pedagogiska insatser, rådgivning och förslag på interventioner och förändrade förhållningssätt som familjen prövar hemma mellan sessionerna. Många familjer med små barn föredrar korta men återkommande behandlingsinsatser. Att föräldern har möjlighet att återkomma vid behov av ytterligare stöd/behandling kan bidra till kortare behandlingstider.

Bedömningen utgår från samtal med föräldrarna. Utöver anamnes är observation av föräldra-barnsamspelet under samtalen lämpligt. Har föräldrarna gemensam vårdnad om barnet ska båda föräldrarna delta i samtalen för att möjliggöra bedömning av barnets omsorgssituation och problemets roll i familjen. Graden av stabilitet i barnets psykologiska och sociala miljö bör också bedömas. Vid behov kan den omgivande miljön behöva stabil-iseras så barnet har en yttre trygghet innan psykologisk behandling inleds. Detta kan till exempel innebära förändringar i barnomsorgen, i umgängesscheman eller i familjens sit-uation. Observation av barnet och samtal med äldre förskolebarn liksom information från förskolan kan ge viktig kompletterande information.

Bedömning ska göras av leg. psykolog med särskilda kunskaper i utvecklingspsykologi. Eftersom små barns symtom på psykisk ohälsa ofta har kroppsliga uttryck bör också läkarbedömning/parallell läkarkontakt vara aktuell. Barn 0-1 år ska träffa barnläkare, liksom äldre förskolebarn med svårbedömda eller allvarliga symtom.

Se hållpunkter för anamnestagning, som finns i vägledningsdokumentet Generellt om vård av barn och unga med psykisk ohälsa.

SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire kan användas för barn från 3-4 års ålder. Den fylls i av förälder och/eller förskolepedagog och är en generell skala för att få en bild av vilka problemområden som är aktuella. Svensk översättning och svenska normer finns.

C-GAS – Children’s Global Assessment Scale är en skattningsskala för behandlare av psykosocial förmåga som kan användas för barn från 4 års ålder.

PIR-GAS – Parent-Infant Relationship Global Assessment Scale är en skattnings-skala för bedömning av föräldra-barnrelationer, familjerelationer eller annan kontinuerlig relation. Denna kräver dock utbildning för att användas och är generellt alltför omfattande för arbete i första linjen.

Om den initiala bedömningen visar att barn från 3-4 års ålder är ängsliga eller trotsiga kan vägledningsdokumenten för ångestproblem respektive utagerande beteende användas med förslag på skattningsskalor och diagnostisk intervju.

Publicerad: Inte publicerad Senast uppdaterad: Inte publicerad