Barn o-6 år med psykisk ohälsa eller risk för sådan - Gränsdragning och samverkan

Där det framkommer misstanke om att barnet far illa på grund av bristande omsorgsförmåga, att familjen har behov av socialt stöd, har svårt att klara viktiga delar av sitt vardagsliv eller lever under andra svåra omständigheter, ska orosanmälan göras till socialtjänsten, gärna i samråd med förälder. Barn kan behöva skyddas vid misshandel, övergrepp eller allvarlig omsorgssvikt (våld i familjen eller föräldramissbruk!). Se vårdprogram Barn som far illa eller riskerar att fara illa Länk till annan webbplats. i Viss. Länk till annan webbplats.

Kommunen har skyldighet att tillhandahålla familjerådgivning, som vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Det är även vanligt att man har föräldrastödsgrupper, som ger stöd i föräldrarollen och träning i att minska konflikter i hemmet.

Vårdnadsutredningar och bristande samarbetsförmåga mellan föräldrar avseende vårdnad/umgänge hänvisas till Familjerätten hos Socialförvaltningen. Parallell kontakt med psykolog vid första linjen kan bidra med barnperspektivet i en skilsmässokris och kring boendefrågor efter en separation.

Publicerad: 2015/03/20 Senast uppdaterad: 2017/07/10