Ångest hos barn och unga med psykisk ohälsa - Vårdnivå

Enheten för barn och ungas hälsa på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) eller husläkarmottagning (HLM) behandlar mild till medelsvår ångest hos barn och ungdomar i åldern 0-18 år, med hjälp av legitimerad psykolog och eventuellt socionom. Då majoriteten av behandlingarna, som idag har evidens, för psykisk ohälsa bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), är det viktigt att denna kompetens finns på mottagningen.

Detta gäller i synnerhet vid ångestsyndrom.

Enheterna för psykisk hälsa (även kallade första linjen) ligger i anslutning till barnläkarmottagning (BUMM) eller husläkarmottagning (HLM) och tillgång till läkarkompetens är viktig. Barn som visar tecken på somatiska besvär ska erbjudas läkarundersökning.

BUP behandlar medelsvår till svår ångest eller komplicerade fall med t.ex. samsjuklighet med annan psykisk ohälsa som depression, neuropsykiatri eller utagerande beteende.

Måttlig till svår ångest karaktäriseras av att barnet upplever starkt lidande, har befästa undvikandebeteenden och/eller ritualer och får svårt att klara viktiga delar i sitt liv som skola, fritidsaktiviteter, att umgås med vänner eller upprätthålla rutiner kring mat, sömn och hygien.

Patienter som inte blir hjälpta av insatser i första linjen bör remitteras till BUP. Patienter som bedöms vara i behov av medicinering för psykisk ohälsa ska remitteras till BUP. Patienter med PTSD är en mindre grupp och ofta finns komplikationer kring trauma varför man bör överväga remiss till specialistnivå/BUP. Det är dock viktigt att ha kunskap om trauma och i vissa fall kan det vara lämpligt att ge åtminstone initial behandling.

Funktionsmåttet C-GAS och svårighetsskattningar av ångestproblematik med självskattningsskalor och diagnostisk intervju är till hjälp för att bedöma vårdnivå. En föreslagen gränsdragning mellan första linjen och BUP är C-GAS 60.

Publicerad: 2014/12/12 Senast uppdaterad: