Ångest hos barn och unga med psykisk ohälsa - Uppföljning

KBT avslutas alltid med program för vidmakthållande och behandling bör följas upp efter ett år. Vid behov kan så kallade booster-sessioner bokas (2-3 stycken under det första året). Följ upp behandling med diagnosspecifika skattningsskalor, diagnostisk intervju och skattning av livskvalitet.

Den avgörande kvalitetsindikationen är huruvida behandlingen har god effekt. Det är av stor vikt att utvärdera behandlingsinsatser med validerade instrument, önskvärt i dessa fall är SDQ, C-GAS och en diagnosspecifik skala

Publicerad: 2014/12/12 Senast uppdaterad: