Ångest hos barn och unga med psykisk ohälsa - Differentialdiagnoser

Depression kan likna ångestsyndrom då även det leder till undvikanden och tillbakadragen- het. Depression är även en vanlig följd av obehandlad ångest. Utred i vilken omfattning bar- net upplever nedstämdhet och minskad glädje i livet och om detta är en följd av att barnet börjat undvika ångestladdade situationer eller om depressionen kommit först. Vanligen de- buterar depression senare än ångest och är vanligt från tonåren. Prognosen för behandling av ångestsyndrom är ofta godare än för behandling av depression.

Typiska symtom på depression:

 • Minskad glädje, energi och företagsamhet
 • Socialt tillbakadragande
 • Tillbakagång i utvecklingen
 • Minskad/ökad aptit
 • Ökad irritabilitet
 • Trötthet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Tankar på att inte vilja leva eller att skada sig själv

Funktionsnedsättningar avseende uppmärksamhet och hyperaktivitet kan ibland likna ångestsyndrom och samsjuklighet är vanligt. Exempelvis kan ångest leda till svårigheter att koncentrera sig då fokus hela tiden är på ångestladdade situationer eller ångestsymtomen själva. Det är viktigt att avgöra om överaktivitet och koncentrationssvårigheter beror på oro eller funktionsnedsättning då behandlingarna skiljer sig åt. Även för barn och ungdomar med ADHD- och ADD-diagnoser är det dock viktigt att ångestproblematiken behandlas.

Typiska symtom vid ADHD och ADD:

 • Hyperaktivitet
 • Impulsivitet
 • Svårt med koncentration i t.ex. skolarbete
 • Svårt att ta in instruktioner
 • Svårt att planera och organisera sin tid och aktiviteter
 • Glömska
 • Lättdistraherad

Funktionsnedsättningar inom autismspektrum kan ibland likna ångestsyndrom och det är vanligt att personer med diagnos inom autismspektrum också lider av ångestsyndrom. Ex- empelvis kan stereotypier likna tvångshandlingar och det är bra att kartlägga om dessa handlingar är ångestdrivna eller ej. Vidare kan svårigheter med socialt samspel och kommunikation ibland likna social ångest och även här är det viktigt att skilja färdighetsbrister och ointresse från ångest. Vanligen behandlas personer med autismspektrumstörning inom specialistvården då det är mer tidskrävande och anpassning av behandling ofta är nödvändigt.

Typiska symtom vid autismspektrumstörning:

 • Svårigheter med socialt samspel
 • Feltolkning av sociala signaler, svårt med kommunikation
 • Fixering vid rutiner, stereotypa ritualer, detaljer, specialintressen

Barn som visar tecken på somatiska symtom ska erbjudas läkarunderökning. Kom dock ihåg att somatiska tillstånd liksom sömnstörningar, som är sekundära till ångesstörningar, är vanligt.

Tecken på behov av läkarbedömning är:

 • Barnet står still eller går tillbaka i sin psykomotoriska utveckling
 • Somatiska symtom som magont, huvudvärk, hjärtklappning, andningssvårigheter, svettningar, ändrade avföringsvanor, enures
 • Alltid vid viktnedgång, även vid misstanke om anorexia nervosa eller vid liknande tillstånd
 • Plötslig viktuppgång
 • Personlighetsförändring
Publicerad: 2014/10/12 Senast uppdaterad: