Ångest hos barn och unga med psykisk ohälsa - Behandling

För milda symtom av ångest bör familjen ges psykoedukation, råd och stöd. Det vill säga återge din bedömning, informera om och beskriv följande:

 • Hur vanligt det är med oro och ångest
 • Hur ångest brukar ta sig uttryck och varför vi alla kan känna ångest
 • Vad är en panikattack
 • Undvikande och säkerhetsbeteenden vidmakthåller ångest
 • Kopplingen mellan tankar, känslor och beteenden
 • Tankefällor, t.ex. katastroftankar
 • Stress/sårbarhetsmodellen
 • Vikten av goda rutiner med sömn, mat, aktivitet och avslappning
 • Effektiv behandling

Läs mer i Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling / Ångestsyndrom http://www.bup.se Länk till annan webbplats.

Om barnet uppfyller kriterier för ångestsyndrom bör behandling erbjudas. KBT har väl- belagd evidens för samtliga ångestsyndrom hos barn. För samtliga ångestsyndrom finns behandlingar med evidensstyrka I, den högsta. För respektive tillstånd rekommenderas:

 • Specifik fobi: Exponering in vivo eller deltagande modellering
 • Social fobi: Social effectiveness training eller KBT i grupp
 • GAD, separationsångest: KBT i grupp eller individuellt
 • OCD: Exponering med responsprevention
 • PTSD: Traumafokuserad KBT

Det finns en mängd olika KBT-protokoll för ångestsyndrom hos barn. Protokollen skiljer sig mellan olika ångestsyndrom vad gäller viss variation av tekniker, individuella insatser och gruppinsatser och grad av föräldrars inverkan. Gemensamt i alla ångestbehandlingar är stegvis exponering. Beroende på problematik och manual används kognitiv omstrukturering i olika omfattning. Behandling ska ges av behandlare med grundutbildning i KBT (steg 1) och KBT-handledning av leg. psykoterapeut.

För yngre barn och barn i lägre skolåldrar sker behandling delvis eller helt via föräldrarna. Dessa ges psykoedukation om ångest, undvikande, säkerhetsbeteenden och vidmakthåll- anden tillsammans med barnet. Tillsammans med behandlande terapeut planeras stegvis exponering som föräldrar sedan utför tillsammans med barnet mellan sessionerna.

Gruppbehandlingar som utvecklats för att behandla blandade ångestdiagnoser är Coping Cat och Cool Kids.

 • Coping Cat: Finns inte översatt till svenska (oss veterligen) men god evidens finns internationellt för behandling.
 • Cool Kids: Cool kids är utvecklad i Australien med god effekt och har testats fram- gångsrikt på flera mottagningar i Sverige (BUP Malmö, BUP Signal, Hamnen första linjemottagning i Gustavsberg). Den erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ då flera familjer med olika ångestproblematik kan få behandling samtidigt. Behandlingen kan vid behov även ges individuellt och passar utifrån forskning särskilt vid generaliserat ångestsyndrom, separationsångest och social fobi. I vissa fall upplevs gruppformatet som för utmanande för patienter med social fobi, som även kan behöva mer specifik hjälp att t.ex. utforma beteendeexperiment.

 • Cool Kids: Cool kids är även utformat för att behandla tvångssyndrom och specifik fobi men för tvångssyndrom är exponering med responsprevention (ERP) den bäst lämpade behandlingen, så terapeutledd ERP kan behövas som tillägg.
 • Ensessionsbehandling: Vid specifik fobi har ensessionsbehandling i Östs format bäst effekt och är en mer tidseffektiv behandling.
 • Traumafokuserad KBT: PTSD behandlas med individuell KBT, en av de mest beforskade metoderna är traumafokuserad KBT. Den består av 14 sessioner á 90 minuter med komponenterna: psykoedukation, föräldrafärdigheter, avslappning, känslouttryck och känsloreglering, kognitiv coping, bearbeta och skapa sin berätt- else om traumat, gradvis exponering och planering för vidmakthållande och vidare utveckling.

Symtom på ångest

 • Psykoedukation, råd, stöd och aktiv uppföljning till familjer.
 • Föreläsningar om ångest och psykoedukation för allmänhet och anhöriga för att förebygga utveckling av ångeststörningar

Milda till måttliga besvär av ångest

 • Bedömning med validerade instrument.
 • Behandling med KBT i grupp eller individuellt.
 • Föräldrar genomför stegvis exponering med barnet mellan sessionerna.
 • Familjen lär sig bryta undvik- anden och stegvis närma sig ångestfyllda situationer. Barnet lär sig att utmana ångesttankar och mer realistiskt värdera en situation

Svåra tillstånd av ångest

 • Remiss till specialistnivån, BUP
Publicerad: 2014/10/12 Senast uppdaterad: