Vägledningsdokument - Ångest hos barn och unga med psykisk ohälsa

Symtom på ångest kan variera mellan individer, tillstånd och i olika åldrar. Vanliga symtom är oro, kroppsliga symtom som spänning, huvudvärk och magont och undvikanden av ångest- laddade situationer och känslor.

Barns rädsla och ångest påverkas av deras utvecklingsnivå. Rädsla att skiljas från föräldrarna är vanligt hos de yngsta barnen. För de yngsta barnen är det ofta konkreta företeelser som höga ljud eller specifika miljöer som skrämmer. Förskolebarns rädsla kan gälla mörker eller fantasifigurer medan äldre barn kan oroa sig för djur eller för att de själva eller föräldrarna ska skadas eller komma ifrån varandra. För äldre barn och ungdomar är rädsla att inte be- mästra sociala situationer, skol- och idrottsprestationer, utseende och sexualitet vanligt.

Ångestsyndrom (enligt DSM IV) innefattar paniksyndrom, agorafobi (torg- och cellskräck), specifik fobi, social fobi, separationsångest, generaliserat ångestsyndrom (GAD), tvångs- syndrom (OCD), posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och ångestsyndrom UNS.

Ångestsyndromen skiljer sig i uttryck men präglas alla av överdriven rädsla och undvikanden som orsakar lidande, hindrar åldersadekvata och adaptiva beteenden och utgör en funktions- nedsättning för individen. Ångest och rädslor kan gälla dels yttre situationer som att åka

buss eller tala inför klassen, dels inre händelser som tankar, känslor, kroppsförnimmelser eller minnen. Samsjukligheten mellan olika ångestsyndrom och med andra psykiska tillstånd är mycket hög. Barn med ångestproblem har också ökad risk att utveckla somatiska symtom som magont, huvudvärk och kroppslig spänning, liksom sömnproblem med svårigheter att somna in eller att somna om efter nattliga uppvaknanden.

Relaterade länkar

Publicerad: 2014/12/12 Senast uppdaterad: