Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Tvångssyndrom - Utredning

Allmänt

Alla patienter inom vuxenpsykiatrin ska genomgå en Basutredning. Då det inte finns någon motsvarande standardisering inom barn- och ungdomspsykiatrin, rekommenderas standardiserad diagnostisk intervju (till exempel MINI-Kid). Gör alltid en suicidriskbedömning.

Som screeningsfråga vid utredning av tvångssyndrom kan man använda frågor som exempelvis:

  • Har du besvärats av återkommande tankar, impulser, eller inre bilder som var oönskade, motbjudande, olämpliga, påträngande eller obehagliga?
  • Har du känt dig tvungen att göra något gång på gång utan att kunna stoppa det, som att tvätta eller städa överdrivet mycket, att räkna, kontrollera, arrangera saker eller andra vidskepliga ritualer?

Fördjupad anamnes

  • Utvecklingsanamnes
  • Nuvarande och tidigare tvångstankar och tvångshandlingar
  • Hur symtomen hindrar arbete/studier/socialt liv
  • Ta reda på hur familj, närstående, personal eller andra är involverade i patientens tvångssyndrom, inklusive eventuella anpassningar som görs
  • Ärftlighet
  • Tidigare medicinsk och psykologisk behandling
  • Samsjuklighet (11,17)
  • Information från närstående är ofta värdefull

Bedömning skall ske med skattningsskalan Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS) , 89.1 kB. (18,19) som innehåller både en symtomchecklista och en symtomskattning, samt med Obsessive Compulsive Inventory – Revised (OCI-R) , 100.3 kB. (20)

Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS) , 425.1 kB. (21) respektive barnversionen av OCI-R, OCI-CV , 310.2 kB. (22) är motsvarande validerade instrument för bedömning av barn (21).

För att mäta föräldrars/närståendes anpassning till tvångssyndromet finns också Family Accomodation Scale – Self Report (FAS-SR) , 637.8 kB.(23).

Publicerad: 2017/05/11 Senast uppdaterad: