Tvångssyndrom - Uppföljning

Årlig utvärdering ska vanligen ske vid längre tids behandling . (37-40) Patientens allmänna funktionsnivå bör efter individuell bedömning styra om uppföljning sker på specialist- eller primärvårdsnivå. Suicidalitet, komplicerad samsjuklighet eller komplex medicinering är oftast skäl för fortsatt uppföljning inom specialistpsykiatrin.

Utvärdering av farmakologisk behandling bör ske tidigast efter 6 veckor på maximal dos. Behandlingseffekten kan dröja upp till 12 veckor. Långtidsstudier saknas men konsensusriktlinjer rekommenderar minst ett års behandling vid erhållen effekt (21). Snabb utsättning medför stor risk för symtomrecidiv och därför bör utsättning göras sakta i nedtrappande dosering.

Publicerad: 2017/05/11 Senast uppdaterad: