Trichotillomani - Uppföljning

Då det är osäkert till vilken grad behandlingseffekterna av HRT kvarstår på längre sikt (läs mer under avsnittet Behandling/insatser), är det viktigt att fortsätta följa patienterna efter det att den aktiva behandlingen avslutats (till exempel efter 3, 6 och 12 månader). Vid försämrade symtom bör patienten erbjudas ytterligare insatser i den omfattning som bedöms vara lämpligt. För att säkerställa en systematisk och objektiv bedömning bör skattningar göras med NIHM-TSS/TIS (kliniker) och MGH-HPS (patient) före och efter behandling samt vid uppföljningar.

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: