Suicidnära patienter - Vårdnivå och remiss

Suicidnära patienter förekommer på alla nivåer inom vården i primärvård, akutvård, öppen vård och sluten vård, både psykiatrisk och somatisk. En suicidnära patient bör vanligen omhändertas och vårdas inom specialistpsykiatrin. När ett suicidförsök har inträffat ska patienten remitteras för psykiatrisk uppföljning. Om patienten säger nej till sådan uppföljning bör motivationsarbete med fokus på fördelar med en psykiatrisk kontakt ingå i det fortsatta omhändertagandet. Om detta inte lyckas kan tvångsåtgärder i vissa allvarliga fall bli nödvändiga för att avvärja akut risk för suicid.

I begreppet suicidnära patienter inbegrips personer som:

  • Nyligen (under det senaste året) har gjort suicidförsök
  • Har allvarliga suicidtankar och där suicidrisk bedöms föreligga under den närmaste tiden
  • Utan att ange allvarliga suicidtankar på grund av omständigheterna bedöms vara i farozonen för suicid.

Specialistpsykiatri ska alltid kontaktas då suicidrisken bedöms vara hög.

Publicerad: 2012/01/23 Senast uppdaterad: 2015/12/22