Suicidnära patienter - Riskbedömning

Suicidriskbedömning

Det finns stöd för att en strukturerad suicidriskbedömning, som tar hänsyn till såväl patientens symtombild som den sociala situationen och psykologiska faktorer, ökar möjligheten att upptäcka om en patient är suicidnära (1). Suicid kan emellertid inträffa även om noggranna bedömningar har gjorts, eftersom den akuta suicidrisken kan förändras snabbt, exempelvis vid stressreaktioner. Bedömning av suicidrisk kan därför behöva upprepas med täta intervall (2).

Bemötande vid suicidriskbedömning

En väl genomförd suicidriskbedömning är en krisintervention som kan hjälpa patienten att berätta om sina suicidtankar, samtidigt som strukturen för frågor och dokumentation blir ett hjälpmedel för behandlaren så att viktiga frågor inte glöms bort. Det är ofta värdefullt att fråga detaljerat om eventuella suicidtankar, planer, förberedelser och suicidförsök. Signalen till patienten blir att det är ett viktigt område att prata om och att den som frågar vill höra svaret. Man bör minnas att aktivt lyssnande är en kraftfull åtgärd och att mer konkreta insatser ofta kan vänta.

Det är viktigt att etablera en personlig kontakt med patienten innan man till exempel övergår till frågor utifrån en skattningsskala. Att bekräfta den underliggande känslan hos patienten kan underlätta berättelsen när patienten har svårt att formulera sig i ord. Det är en fördel och ofta tidsbesparande att låta patienten berätta istället för att initialt ställa styrande frågor eller frågor som kan besvaras med ja eller nej. "Har du självmordstankar?" är en fråga som lätt kan besvaras med nej av en person som helst inte vill berätta om sina tankar, medan frågan: "Vill du berätta hur du tänker om självmord?" kräver en annan typ av svar.

Strukturerad suicidriskbedömning i TakeCare

En strukturerad suicidriskbedömning ska alltid utföras och dokumenteras vid:

 • Nybesök, även när suicidrisken inte är uppenbar
 • Akuta besök, även när suicidrisken inte är uppenbar
 • Återbesök där patienten bedöms vara suicidnära enligt ovanstående definition
 • Inskrivning i slutenvård
 • Ställningstagande till permission
 • Utskrivning från slutenvård

All personal som arbetar med självständiga patientkontakter ska kunna genomföra och dokumentera en strukturerad suicidriskbedömning. Alla observationer som har med suicid att göra ska dokumenteras under de särskilda sökord som finns i TakeCare.

Om all information som handlar om suicid samlas under specifika sökord minskar risken för att viktig information missas vid genomläsning av journalen. Man kan söka på dessa sökord och därigenom få en överblick över patientens suicidalitet över tid.

Alla sökord behöver dock inte användas vid varje besök eller samtal.

Vid misstanke om att en patient är suicidnära eller om patienten har gjort ett suicidförsök ska han/hon bedömas samma dag av läkare. Det ska framgå i journalen att läkarkonsultation är gjord.

En kortfattad instruktionsfilm för dokumentation av suicidrisk

Psykiatrisk anamnes

 • Suicidalitet o. annan självskada, > 30 dagar sedan
 • Självskada utan suicidavsikt, antal suicidförsök, andra tecken på suicidalitet
 • Metod självskada/suicidförsök > 30 dagar sedan
 • Suicidalitet och annan självskada, senaste 30 dagarna
 • Självskada utan suicidavsikt, allvarligaste tecknet på suicidalitet, antal suicidförsök, datum för senaste suicidförsök, kommentar
 • Metod självskada/suicidförsök, senaste 30 dagar

Psykiskt status

 • Suicidalitet
 • Vilja att dö (fritext), suicidavsikt (fritext), kommentar(fritext)

Suicidriskbedömning

 • Aktuell suicidrisk, bedömningen försvåras av (fritext), notera speciella omständigheter som behöver beaktas i vårdplaneringen (fritext)
 • Motivering suicidriskbedömning (fritext)
 • Bedömningsunderlag för suicidrisk
 • Patientsamtal, information från närstående, observation/övervakning
 • Patientjournal, information från annan kontakt inom vård/omsorg, information från annan person/myndighet, checklista riskfaktorer för suicid, (S-risk 13), Scale for Suicide Ideation (SSI), Suicide Intent Scale (SIS), SPOC (Suicidal Patient Observation Chart), SUAS (Suicide Assessment Scale), annat standardiserat instrument, annan källa

Under rubriken suicidalitet i psykiskt status bör följande information finnas med:

 • Aktuellt suicidalt beteende (dödstankar, dödsönskan, suicidtankar, suicidplaner, avskedsbrev, muntlig suicidal kommunikation, praktiska förberedelser för suicid, suicidförsök)
 • Utlösande faktorer vid det aktuella suicidförsöket
 • Patientens uppfattning om metodens farlighet vid aktuellt suicidförsök
 • Patientens uppfattning om risken för upptäckt vid aktuellt suicidförsök

Under rubriken suicidriskbedömning bör följande information beaktas:

 • Suicid inom familj eller närkrets
 • Andra riskfaktorer (psykisk sjukdom, somatisk sjukdom, missbruk, samsjuklighet, ålder, kön, aktuell social situation, utlösande faktorer osv)
 • Skyddande faktorer (barn, gott socialt nätverk, avsaknad av dödsönskan, bra kontakt med behandlare osv.)

Självskada utan suicidavsikt - dokumentation

Även självskadande handlingar utan avsikt att dö utgör ett riskbeteende och därför ska sådana handlingar dokumenteras i suicidriskbedömningen.

Det kan vara svårt att dokumentera alla självskadehandlingar hos en självdestruktiv patient som skadar sig ofta. I en sådan situation bör man dokumentera så noggrant som möjligt och framförallt de allvarligaste handlingarna.

Publicerad: 2012/01/23 Senast uppdaterad: 2015/12/22