Suicidnära patienter - Juridik

Förändringar fr o m 1 juli 2020 gällande LPT för patienter under 18 år

Vistelse utomhus och dagliga aktiviteter

En ny bestämmelse införs om att barn ska ha möjlighet till daglig vistelse utomhus och dagliga aktiviteter på vårdinrättningen. Utevistelsen ska uppgå till minst en timme.

Fastspänning med bälte (19a §)

En patient under 18 år får spännas fast med bälte endast om det finns en omedelbar fara för att patienten lider allvarlig skada och det är uppenbart att andra åtgärder inte är tillräckliga. Beslut om fastspänning med bälte gäller högst en timme.

Avskiljande (20a §)

En patient under 18 år får hållas avskild endast om det är nödvändigt på grund av att patienten genom aggressivt eller våldsamt beteende allvarligt försvårar vården av andra patienter och det är uppenbart att andra åtgärder är otillräckliga. Ett beslut om avskiljande gäller högst två timmar.
Rätten till elektroniska kommunikationstjänster

Beslut om inskränkning i barns rätt till elektroniska kommunikationstjänster gäller högst en vecka.
Underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg vid upprepade tvångsåtgärder. En särskild underrättelse ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om ett barn har varit föremål för fastspänning, avskiljning, eller inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster vid tre olika tillfällen under en vårdperiod.

Vårdintyg LPT §4 Länk till annan webbplats.

Vårdintyg , 430.7 kB. (pdf) , 430.7 kB. kan utfärdas av legitimerad läkare. Vårdintyg får enbart skrivas i omedelbar anslutning till personlig undersökning av den person som vårdintyget avser. Undersökningsläkaren ska se till att vårdintyget medföljer patienten till det sjukhus där intagningen avses ske.

Förutsättning för tvångsvård är enligt lagens 3 § följande:

Kriterium 1: (Allvarlig psykisk störning)

Lagtexten definierar inte vad som utgör allvarlig psykisk störning men propositionen ger däremot ett antal exempel på vad som kan vara en allvarlig psykisk störning. Det betonas att störningen ska bedömas både vad gäller art och grad. Vid en psykisk störning där en påtaglig suicidrisk tillkommit, kan man hävda att graden av störningen är allvarligare.

Kriterium 2: (Oundgängligt behov av kvalificerad psykiatrisk dygnet runt-vård)

Oundgängligheten varierar med tillståndets fas och allvarlighetsgrad och ska bedömas mot bakgrund av om öppenvårdsalternativ finns som är adekvata och genomförbara.

Kriterium 3: (Inställning till erbjuden vård)

Det vill säga att patienten inte accepterar att ta emot vård och behandling, eller om det till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans eller hennes samtycke.

Kvarhållning LPT §6 samt intagning LPT §6b

Beslut om intagning får inte grundas på ett vårdintyg som är äldre än fyra dagar och inom 24 timmar från patientens ankomst till vårdinrättning skall frågan om vård enligt LPT ha prövats. Beslut om kvarhållning på psykiatrisk klinik kan göras av primärjour, med eller utan kontakt med bakjour.

Konvertering LPT §11

Vid konvertering från vård enligt HSL Länk till annan webbplats. till vård enligt LPT Länk till annan webbplats. tillkommer att patienten kan befaras allvarligt skada sig själv eller någon annan

Brottsbalken 24 kap 4§, ”nödrätt”

Personer som är i färd med att utföra suicidala handlingar får hindras enligt bestämmelserna i detta kapitel angående nödrätt av vem som helst, inkluderande sjukvårdspersonal; principen ”inte mera våld än nöden kräver” gäller här.

LPT §47

Läkare i allmän tjänst, eller med avtal med landstinget att utföra undersökningar för vårdintyg, kan begära polishandräckning enligt §47 LPT för att föra patienten till psykiatrisk klinik.

Uppföljning efter att LPT utfärdats

Tvångsvård utgör en kränkning av den personliga integriteten. Det är därför viktigt att patienten i samtal får noggranna förklaringar och motiv för åtgärden. Vissa patienter har i den akuta situationen svårt att gå in i en förtroendefull relation till läkaren och övrig personal. I sådana fall bör tvångsåtgärderna diskuteras med patienten i ett senare, lugnare skede.

Sekretess

När flera aktörer involveras, som till exempel socialtjänst, försäkringskassa och arbetsförmedling, är det nödvändigt att beakta sekretesslagen. Samverkan och samarbete måste ske utifrån patientens medgivande. Även kontakter med anhöriga/närstående måste vara väl förankrade och godkända av patienten.

Publicerad: 2012/01/23 Senast uppdaterad: 2015/12/22