Suicidnära barn och ungdomar - Vård och remiss

Barn och ungdomar som i kontakt med vården visar tecken på att vara i riskzonen för att ta sitt liv (suicidnära), måste utan dröjsmål erbjudas tid samt bemötas med det allvar som situationen kräver. All personal som arbetar med självständiga patientkontakter ska kunna genomföra och dokumentera en strukturerad suicidriskbedömning. Ställningstagande till att tillkalla medbedömare skall alltid göras och dokumenteras. Likaså om man behöver remittera patienten akut för bedömning om inläggning inom heldygnsvården behöver ske.

Den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har ett akutansvar dygnet runt och alla dagar i veckan. Uppdraget fördelas mellan olika enheter och verksamheten ska alltid kunna erbjuda en akut tid för en suicidnära patient.

Publicerad: 2014/10/01 Senast uppdaterad: 2020/03/31