Suicidnära barn och ungdomar - Epidemiologi

Det totala antalet suicid i Sverige har minskat sedan början av 1980-talet hos både män och kvinnor, men minskningen har planat ut under den senaste 10-årsperioden. För personer under 25 år har antalet suicid varit tämligen konstant fram till början av 1990-talet, men sedan dess finns en svag tendens till ökning av antalet suicid med 1 procent årligen.

Suicidförsök är en av de starkaste riskfaktorerna för ett senare fullbordat suicid. Omkring 10 till 15 procent av de som behandlats på sjukhus för suicidförsök dör senare genom suicid, de flesta inom ett år efter det första försöket. Ytterligare 10 till 50 procent kommer att upprepa sina suicidförsök.

I statistiken redovisas både så kallade säkra och osäkra suicid och suicidförsök. Med ”säkra” avses fall där det inte råder något tvivel om personens avsikt att ta sitt liv, medan ”osäkra” används när man är osäker om uppsåtet. Osäkerhet i statistiken kan relateras till svårigheter när det gäller till exempel bedömning av olyckshändelser och allvarliga självskador där eventuell suicidavsikt inte gått att säkerställa.

All statistik bygger på uppgifter från NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa Länk till annan webbplats..

Fullbordade suicid är sällsynta när det gäller barn 14 år och yngre, och rör sig om högst 10 individer per år. Det år något fler flickor än pojkar, till skillnad från samtliga övriga åldersgrupper, där pojkar och män är fler än antalet flickor och kvinnor som suiciderar. Talen är däremot små och det går ej att uttala sig om detta är statistiskt signifikanta skillnader. Det bör dock uppmärksammas då man i andra länder under den senaste 10-årsperioden noterat en ökning av suicidtalen för barn 10–14 år och i synnerhet när det gäller flickor.

I åldersgruppen 15 till 19 år är suicid vanligare än bland barn, men fortfarande är talen låga jämfört med personer högre upp i åldrarna. Under den senaste tioårsperioden har det totala antalet suicid per år i Sverige varierat från 33 till 66 för ungdomar i åldern 15 till 19 år, vilket motsvarar suicidtalen 6,3–10,9 (antal suicid per 100 000 invånare). Suicidtalen för hela befolkningen varierade mellan 17,7 och 20,2 under samma period.

Under 2018 var det 58 individer 10–19 år gamla som suiciderade i riket, varav 31 pojkar och 27 flickor. I Stockholms län har antalet suicid i åldrarna under 20 år under den senaste tioårsperioden varierat mellan 6 och 14 per år.

Antalet fullbordade suicid är 1,1 gånger så stort för pojkar 10 till 19 år jämfört med flickor i samma åldersgrupp (2018), en något lägre siffra än tidigare år. För samtliga åldersgrupper i riket är antalet fullbordade suicid för män 2,2 gånger så stort jämfört med antalet kvinnor (2018).

Kvinnor vårdas oftare än män på sjukhus på grund av suicidförsök, vilket registreras under diagnosen ”avsiktlig självdestruktiv handling”. Det är främst flickor i åldern 15–19 år som får vård. Antalet registrerade suicidförsök per år, både för pojkar och flickor under 25 år, har sjunkit under den senaste 10-årsperioden. Under 2018 har 1 116 individer, 10–19 år, gjort ett suicidförsök. Suicidförsökstalen (antalet suicidförsök per 100 000 invånare) var under samma år 73 för hela befolkningen att jämföra med 312 för flickor och 94 för pojkar, 10–19 år. Antalet suicidförsök är 3,3 gånger så stort för flickor 10 till 19 år jämfört med pojkar i samma åldersgrupp.

Statistiken för suicidförsök omfattar endast sådana fall som föranlett sjukhusinläggning. Vidare saknar diagnoskoden ”Avsiktlig självdestruktiv handling” närmare specificering om suicidavsikten. I denna grupp finns alltså även självskadebeteende. Enligt enkätstudier utgör det registrerade antalet ca 50 procent av alla suicidförsök. En felkälla beträffande statistiken kan vara färre registreringar till följd av att ändrade behandlingsmetoder gjort att färre patienter blir aktuella för heldygnsvård efter suicidförsök. Likaså kan samma person genomföra flera suicidförsök under ett år, vilket i sin tur registreras varje gång.

För att kunna få tillräcklig och pålitlig statistik kring suicidalitet är det viktigt med korrekt indata. När suicidavsikten är uppenbar används ICD-10 orsakskoderna för avsiktlig självdestruktiv handling (X60-X84). Orsakskoderna för skadehändelse med oklar avsikt (Y10-Y34) används för att få bättre statistiskt underlag för suicidalt beteende.

Publicerad: 2014/10/01 Senast uppdaterad: 2020/06/24