Suicidnära barn och ungdomar - Epidemiologi

Allmänt

Antalet suicid i Sverige har minskat sedan början av 1980-talet hos både män och kvinnor, men minskningen har planat ut under senare år. För personer under 24 år har antalet suicid varit tämligen konstant under motsvarande period.

Antalet suicidförsök ökar och ett suicidförsök är den starkaste riskfaktorn för ett senare fullbordat suicid. Omkring 10 till 15 procent av de som behandlats på sjukhus för suicidförsök dör senare genom suicid, de flesta inom ett år efter det första försöket. Ytterligare 10 till 50 procent kommer att upprepa sina suicidförsök.

Barn och ungdomar

Fullbordade suicid är sällsynta när det gäller barn under 14 år, uppskattningsvis rör det sig om färre individer än 10 per år.

I åldersgruppen 15 till 24 år är suicid betydligt vanligare än bland yngre barn och ungdomar. Under den senaste tioårsperioden har 120 till 170 ungdomar i åldern 15 till 24 år tagit sitt liv i Sverige årligen. Av dessa var 2012 ungefär 40 under 20 år. I Stockholm har antalet suicid i åldrarna under 24 år under den senaste tioårsperioden varierat mellan 15 och 40 per år. Årsvariationerna är stora, men ingen tydlig ökning eller minskning kan urskiljas.

Antalet fullbordade suicid är 1,4 gånger så stort för pojkar under 20 år jämfört med flickor i samma åldersgrupp (2012). I åldersgruppen 20 till 24 år är antalet för pojkar tre gånger så stort (2012).

I statistiken redovisas både så kallade säkra och osäkra suicid och suicidförsök. Med ”säkra” avses fall där det inte råder något tvivel om personens avsikt att ta sitt liv, medan ”osäkra” används där man är osäker om uppsåtet. Osäkerhet i statistiken kan relateras till svårigheter när det gäller till exempel bedömning av olyckshändelser och allvarliga självskador där eventuell suicidavsikt inte gått att fastställa. Antalet registrerade suicidförsök per år har ökat starkt under den senaste 10-årsperioden, både för pojkar och flickor i åldrarna 15 till 19 år och 20 till 24 år. Suicidförsökstalen (antalet suicidförsök per 100 000 invånare) har under senare år varit i genomsnitt cirka 115 för pojkar i åldern 15 till 19 år. Motsvarande siffra för flickor är runt 320.

Statistiken för suicidförsök omfattar endast sådana fall som föranlett sjukhusinläggning. Enligt enkätstudier utgör detta ca 50 procent av alla suicidförsök. En felkälla beträffande statistiken kan vara färre registreringar till följd av att ändrade behandlingsmetoder gjort att färre patienter läggs in efter suicidförsök.

All statistik bygger på uppgifter från NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsalänk till annan webbplats

Publicerad: 2014/10/01 Senast uppdaterad: