Specifik fobi - Symtom o kriterier

Allmänt

Specifik fobi innebär en irrationell rädsla för en viss typ av särskild företeelse, som t ex flygresor, åsynen av vissa djur, blod, injektioner, höjder eller instängda platser. Specifika fobier är de vanligaste ångestsyndromen i befolkningen. Personer med specifika fobier söker sällan vård, trots att problemen i enskilda fall kan bli handikappande. Vid specifika fobier finns olika skattningsskalor anpassade för respektive fobi.

Majoriteten av personer med specifik fobi söker inte vård och förblir därmed obehandlade. Trots tillståndets vanlighet behandlas därför få inom den offentliga vården. Då patienten söker är diagnosen i allmänhet lätt att ställa. Specifik fobi ska i princip alltid behandlas inom primärvården, detta då graden av funktionsnedsättning oftast är liten eller moderat.

Tillståndet föranleder sällan akut åtgärd, utom i vissa mycket speciella fall. Ett. exempel är stick/blodfobi som gör att personen inte kan sköta sin eller sitt barns insulininjektioner eller motsvarande.

I allmänhet är specifika fobier relativt lätta att behandla och utan någon hög grad av samsjuklighet.

Tillståndet föranleder sällan akut åtgärd, utom i vissa mycket speciella fall. Ett. exempel är stick/blodfobi som gör att personen inte kan sköta sin eller sitt barns insulininjektioner eller motsvarande.

I allmänhet är specifika fobier relativt lätta att behandla och utan någon hög grad av samsjuklighet.

Specifika fobier delas in i fem undergrupper utifrån rädslans fokus:

  1. Djur (t ex spindlar, ormar, hundar)
  2. Naturlig miljö (t ex höjder, vatten, oväder)
  3. Platsbundenhet (t ex flygplan, instängda utrymmen)
  4. Blod, injektioner eller skador (t ex blodprov, operationer)
  5. Övriga (t ex kräkning, sätta i halsen, sjukdom)

Det finns två diagnostiska system som används inom psykiatrin och med vilka diagnosen social fobi (social ångest) kan ställas: DSM-5 från Amerikanska Psykiatriska Föreningen och ICD-10 från Världshälsoorganisationen, WHO Länk till annan webbplats.. Inom vården används ICD-10-systemets koder för rapportering till patientregistret (1,2).

DSM-5: 300.29. För fullständiga diagnostiska kriterier se MINI-D5 (3).

ICD-10: F40.2. För fullständiga kriterier se ICD-10 Länk till annan webbplats. (1).

F40.2 Specifika (avgränsade) fobier

Fobier begränsade till helt specifika situationer såsom ångest för speciella djur, höjder, åskväder, mörker, flygning, stängda rum, besök på offentliga toaletter, intag av viss föda, tandläkare, åsyn av blod eller kroppsskada. Även om den utlösande situationen är avgränsad eller speciell kan kontakt med situationen utlösa panikångest på samma sätt som vid agorafobi och social fobi (1).

Inga särskilda diagnoskriterier finns i ICD-10 eller DSM-5. Hos barn kan rädslan eller ångesten uttryckas genom gråt, utbrott, “freezing” eller klängighet.

Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/05