Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Specifik fobi - Behandling och insatser

Socialstyrelsen har inte bedömt tillståndet och därför saknas gällande rekommendationer.

Läkemedelsverkets rekommendationer

Vid specifika fobier rekommenderas kognitiv beteendeterapi där inslaget av exponering för den situation som utlöser ångestsymtomen är avgörande (rekommendationsgrad A) (6).

Grundlig information om tillståndet och dess behandling kan i sig verka ångestlindrande och utgör grunden för en allians för vidare behandling. Muntlig information bör alltid kompletteras med skriftlig information samt hänvisning till relevanta webbplatser, såsom 1177.se Länk till annan webbplats.

Specifik fobi ska i princip alltid behandlas inom primärvården, eftersom graden av funktionsnedsättning oftast är liten eller moderat. Om symptomtyngden däremot är mycket svår eller om det finns komplicerad psykiatrisk samsjuklighet kan remiss skrivas till specialistpsykiatrin.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) med fokus på exponering för det fobiska objektet/situationen är i nuläget den enda behandlingen med säkerställd effekt.

Det finns starkt stöd för en – i stor utsträckning – bestående effekt av exponering, modellinlärning och deltagande modellinlärning. I allmänhet uppnås ett mycket bra resultat av en eller flera terapisessioner och resultaten är ofta bestående vid långtidsuppföljningar.

Specifik fobi ska i princip alltid behandlas inom primärvården, eftersom graden av funktionsnedsättning oftast är liten eller moderat. Om symptomtyngden däremot är mycket svår eller om det finns komplicerad psykiatrisk samsjuklighet kan remiss skrivas till specialistpsykiatrin.

KBT-metoder som har visat sig effektiva vid behandling av specifik fobi:

Exponering

  • Gradvis och tryggt upplever patienten det fobiska objektet/situationen och stannar kvar i situationen då ångesten ökar. Syftet är att uppnå en tillvänjning av ångestreaktionerna så att nyinlärning kan ske.

Deltagande modellering

  • Terapeuten demonstrerar ett adekvat beteende i förhållande till det fobiska objektet och därefter uppmuntras och instrueras patienten att gradvis göra samma sak.

Tillämpad spänning

  • Vid blodfobi eller sprutfobi, där det finns risk för att patienten svimmar.

Stöd för läkemedelsbehandling saknas.

Bensodiazepiner har kortsiktigt god symtomlindrande effekt men vid längre tids användning finns en stor risk för utveckling av allvarliga biverkningar i form av tolerans och beroende. Bensodiazepiner bör därför inte användas.

Fysisk aktivitet har stöd vid behandling av depressioner. Litteraturen avseende effekt vid ångestsjukdomar är dock forfarande begränsad. Fördelar torde finnas, särskilt vid somatisk samsjuklighet (främst metabola sjukdomar) där motion kan bidra till bättre hälsa (7).

Socialstyrelsens rekommendationer:

Socialstyrelsen tillämpar en tiogradig skala i sina rekommendationer.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda KBT med exponering till barn och ungdomar med specifik fobi (rekommendationsgrad 3, sid 121, rad 38 i Socialstyrelsens nationella riktlinjer (pdf) Länk till annan webbplats.) (8).

Muntlig och skriftlig information om tillståndet bör vara första insats. Information om psykoedukation till barn och föräldrar bör innehålla:

  • Information om tillståndet
  • Orsaker till ångest
  • Hur vanligt det är bland barn och ungdomar
  • Vilka behandlingar som funnits vara effektiva
  • Vad föräldrar kan göra

Föräldrar och syskon samt vid behov förskole-/skolpersonal bör informeras och få råd om hur de kan underlätta och stödja barnet i olika situationer. De bör uppmuntras att våga stötta barnet att utsätta sig för det fruktade och stå ut med barnets ångestreaktioner.

Läkemedelsverket skriver att läkemedelsbehandling sällan är indicerad för specifik fobi.

Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/05